Социология

Социалдык прогресс деген эмне?

19-кылымдын ортосу - 1920-жылдын башы 4-мезгил 2-мезгил

Экинчи этапта социологиянын өнүгүшү бир теориялык канал – коммунисттик идеологиянын каналы боюнча багытталып, Россияда социализмди куруунун (1922-жылдан СССРде) муктаждыктарына, жумушчу жана коммунисттик кыймылды стимулдаштырууга баш ийдирилген. дүйнө.

7. Бихевиоризмдин негизги идеясы.

1-период

Этаптар

5. «Адамдардын мамилелери» теориясы.

Россияда социологиянын өнүгүшүнүн негизги этаптары

Ошентип, мисалы, орус социологу, тарыхчысы жана юристи Максим Ковалевский (1851-1916) коомдун прогрессин адамдардын тилектештигинин өсүшүнөн (француз тилинен Solaire - ошол эле учурда аракеттенүү), адамдардын барган сайын күчөгөн биримдигинен көргөн. жана коомдук ынтымак. Ал Карл Маркстын коомдогу карама-каршылыктар тап күрөшү аркылуу гана чечилет деген идеясын кабыл алган эмес. Эмгек менен капиталдын ортосундагы бытырандылык, деп эсептейт ал, бара-бара кооперация менен алмашып жатат. Кутулбогон чыр-чатактарды тынчтык жолу менен, мамлекеттин жардамы менен чечсе болот. Ушуга байланыштуу Ковалевский революцияны коомдун өнүгүүсүнүн табигый эмес формасы катары, кокустан, ал тургай патологиялык көрүнүш – бийликтин катачылыктарынын кесепети катары караган.

Социалдык социология илиминин эквиваленттүү бөлүгү катары ата мекендик социологиянын пайда болушу жана көп кырдуу өнүгүшү .

Россияда социологиянын өнүгүшүнүн негизги этаптары.

· Кайсы жол (эволюциялык же революциялык) табигыйраак?

3. Батыш социологиясынын өнүгүшү.

· Тарыхта инсандын жана элдин кеңири массасынын ролу кандай?

Ковалевскийдин каршылаштары, атап айтканда, орус марксисти Владимир Ленин (1870—1924), тескерисинче, социалдык карама-каршылыктардан чыгуунун жолун пролетариаттын буржуазия менен жана революция менен элдешпес курешунен гана керушкен . Ленинчилер тарабынан ишке ашырылган Россиядагы Октябрь (1917-жыл) революциясы да социалисттик изил-деелердун жаны багыттарын алдын-ала аныктады.

1. Социологиянын пайда болушу.

· Коомдун өнүгүшүнө кандай факторлор (географиялык, социалдык-экономикалык, психологиялык ж.б.) көбүрөөк таасир этет? Ушул жана башка проблемалар революцияга чейинки мезгилде биздин ата мекендик коом таануучуларды тынчсыздандырган.

Семинарга суроо.

Болжолдуу убакыт алкактары Негизги мүнөздөмөлөрү

2. Социологиядагы позитивизм жана антипозитивизм.

Ата мекендик социологиянын акырындык менен жана татаал каршы чыгуусу жана илимий изилдөөлөр үчүн проблемалардын чейресун кеңейтүү
3-период

Үчүнчү этапта, коммунисттик диктатуранын жана сталиндик ээнбаштыктын тушунда социология дээрлик жок кылынды. Коммунисттердин тоталитардык режими чынчыл маалыматка, реалдуу коомдук процесстерди илимий изилдөөгө муктаж болгон эмес. Ага «социализмдин артыкчылыктарын жана ийгиликтерин» пропагандалоо, коомдо бирдиктуу маркстик-лениндик идеологияны орнотуу жана елкенун буткул илимий жана маданий турмушун ага баш ийди-руу ( идеологизация деп аталган) керек эле.

Россияда большевиктик революцияга (1917) байланыштуу идеологиялык тыюу салуулар жана коммунисттер тарабынан чектөөлөр, социология 20-к. абдан бирдей эмес өнүккөн. Жалпысынан алганда, анын орус тарыхында төрт негизги мезгилди бөлүп көрсөтүүгө болот. Биринчи этап (19-кылымдын ортосунан 1920-жылдарга чейин) эң көп түрдүү жана жемиштүү болгон. Орус социологиялык ой-пикири бул жерде бир катар багыттар боюнча алга илгерилеген.

Социологиянын маркстик-лениндик идеологияга ылайык енугушу , социализмдин жана дуйнелук коммунисттик кыймылдын таламдарында.

4. Тейлор системасы, же Тейлоризм.

Сталин өлгөндөн кийин гана (1953-ж.), анын жеке инсанына сыйынуу ачыкка чыга баштаганы жана «Хрущевдук эрүү» башталышы менен орус социологиясынын жашоосунда жаңы, төртүнчү этап – анын этапы башталды. акырындык менен жана татаал кайра жаралуу. Советтер Союзунда адистештирилген социологиялык мекемелер, окумуштуулардын бирикмелери, журналдар, университеттердин кафедралары, лабораториялар жана башкалар пайда боло баштады. Бирок, эң кеңири жана эркин (эгер катуу финансылык чектөөлөрдү эске албаганда) социологиялык изилдөөлөр «Горбачевдук кайра куруунун» (1980-жылдардын экинчи жарымы) шартында жана өзгөчө КПССтин үстөмдүгү аяктагандан кийин жана Советтик империянын кулашы (1991). Демократияга карай багыт ала баштаган азыркы Россияда социологдор үчүн изилдөөлөрдүн уламдан-улам жаңы багыттары ачылууда.

1950-жылдардын аягынан бери (айрыкча 1980-жылдардын аягында) Социологияны практикалык жактан жоюу ; елкенун буткул коомдук турмушун толук идеологиялаштыруу 1920-жылдардын башы 1930-жылдардын башы

6. Керектөөлөр иерархиясынын теориясы.

1930-жылдар – 1950-жылдардын аягы

Биздин өлкөдө социологияны институтташтыруу (бул учурда илимди коомдук таануу катары) 1918-жылдын май айында Эл Комиссарлар Кеңешинин «Социалисттик коомдук илимдер академиясы жөнүндө» токтому кабыл алынгандан кийин башталган. атайын пункт «советтик илимдин артыкчылыктарынын бири Петрграддагы жана Ярославльдагы университеттерде бир катар коомдук изилдеелерду жургузуу болуп саналат. Бул максатта Россияда социобиологиялык институт уюштурулган. Ошол эле жылы Петроград университетинде Россияда биринчи коомдук илимдер факультети түзүлүп, социология кафедрасын Питирим Сорокин жетектеген.

«Социология» термини латындын «societas» (коом) жана гректин «хойос» (сөз, окуу) сөзүнөн келип чыккан. Мындан «социология» сөздүн түз маанисинде коом жөнүндөгү илим экени келип чыгат.

 ӨНҮГҮЛҮШҮ, ИЛИКТӨӨНҮН ОБЪЕКТИ ЖАНА ПРЕЗИДИУСУ

Бул мезгилде теориялык профилдеги кеңири социологиялык адабияттар жарык көргөн. Анда ошол жылдарда талкууланган негизги маселе — же орус социологиялык ой-пикиринин жолу менен, же марксизмдин социологиясынын жолу менен мындан аркы енугуу багытын аныктоо. Ушуга байланыштуу орус социологиясынын өнүгүүсүндө эки түрдүү социологиялык мектеп байкалат: маркстик эмес социологиялык ойдун өкүлдөрү (М. Ковалевский, П. Михайловский, П. Сорокин ж. б.) жана марксизм социологиясы, анын өнүгүшү Н.И.нин китеби чечкиндүү таасир эткен. Бухарин (Теория тарыхый материализм: популярные хрестоматия марксистской социология, М. – 1923), анда социология тарыхый материализм менен бирдей болуп, философиянын ажырагыс бөлүгүнө айланган.

Бирок орус социологиясынын өнүгүүсү «стагнация» мезгилинде кайрадан жайлады. Ал эми Ю.Леваданын «Социология боюнча лекциялары» деген эмгеги жарык көргөндөн кийин, Социологиялык изилдөөлөр институту буржуазиялык теориялык концепцияларды түптөгөн деп айыпталып, советтик идеологдор анын базасында Коомдук пикирди сурамжылоо борборун түзүүнү чечишкен. Дагы бир жолу «социология» түшүнүгүнө тыюу салынып, анын ордуна прикладдык социология түшүнүгү келди. Теориялык социология толугу менен четке кагылды.

Атайын социологиялык багыттардын кеңири тизмеси П.Сорокин тарабынан берилген: демографиялык социология, агрардык социология, эл социологиясы, үй-бүлө социологиясы, нике, дин, билим, согуш социологиясы, революция, кылмыш жана жаза социологиясы; искусство социологиясы; экономикалык жана саясий социология.

1960-жылдардын орто ченинде социологиялык изилдөөлөр жашоо укугуна ээ болуп, ушуну менен катар социалдык инженерия жана конкреттүү социалдык анализ боюнча алгачкы ири социологиялык эмгектер С.Г.Струмилин, А.Г.Здравомыслов, В.А. Ядов жана башкалар.Биринчи социологиялык институттар — СССР илимдер академиясынын Философия институтунда социологиялык изилдөөлөр бөлүмү жана Ленинград университетинде социологиялык изилдөөлөр лабораториясы түзүлгөн.

 Коомду изилдөөгө О. Конт тарабынан сунушталган илимий ыкма ошол мезгилде метафизика тарабынан сунушталган коом жөнүндө спекулятивдик ой жүгүртүүгө каршы турууга туура келген (биз жашап жаткан реалдуулук биздин көз карашыбыздын жасалмасы гана деп ырастаган философиялык багыт). фантазия). Бул социологиянын эмпирикалык илим катары дароо өнүгө баштаганына өбөлгө түзгөн.

Тарыхтын бардык этаптарында адамзат коомду түшүнүүгө, ага болгон мамилесин билдирүүгө аракет кылган (Платон, Аристотель). Бирок “социология” түшүнүгүн XIX кылымдын 30-жылдарында француз философу Огюст Конт илимий жүгүртүүгө киргизген . Өз алдынча илим катары социология 19-   кылымда Европада активдүү калыптанган. Анын үстүнө француз, немис жана англис тилдеринде жазган илимпоздор анын түзүлүшүнө эң активдүү катышкан.

Бара-бара теориялык социологиянын өнүгүшү менен бирге өзүнчө илимий багыттарга бөлүнгөн. Алтургай Э.Дюркгейм жалпы социологиядан тышкары дин социологиясын, укуктук социологияны, адеп-ахлак социологиясын жана социалдык морфологияны бөлүп көрсөткөн.

Конкреттүү изилдөөлөрдү жүргүзүү укугун сактап калуу аракети менен социологдор өлкөнүн социалдык өнүгүүсүнүн жакшы жактарына көңүл бурууга, терс фактыларды көз жаздымда калтырууга аргасыз болушкан. Мына ушуну менен ошол мезгилдеги көптөгөн окумуштуулардын эмгектери «стагнациянын» акыркы жылдарына чейин бир жактуу, көйгөйсүз болгондугун түшүндүрөт. Партиялык идеология табияттын бузулушу, эмгектик жана демографиялык проблемалардын уламдан-улам алыстап кетиши, бийликти элден ажыратуу жана башкалар боюнча социологдордун коркунучтуу сигналдарын кабыл албастан, ошондой эле айыптады.

Социологиянын өнүгүшү али аягына чыга элек. Социология азыркы тапта тез өнүгүп жаткан илимдердин бири. Бирок, ар кандай илим сыяктуу эле социология да коом тарабынан жагымдуу шарттар болгондо гана өнүгө алат, б.а. илимий изилдөөлөрдү бюджеттик каржылоо жетиштүү болгондо жана илимий кызматкерлерге цензура жана идеологиялык басым жок болгондо.

Социология тарыхчылары англис философу Герберт Спенсердин (1820-1903), француз социологу жана философу Эмиль Дюркгеймдин (1858-1917), немис социологу Макс Вебердин (1884-1920) социологиянын өнүгүшүнө кошкон салымын жогору баалашат. 20-кылымда көрүнүктүү орус-америкалык социолог Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) болгон, ал 1922-жылы сентябрда Советтик Россиядан куулган. П.Сорокин социологиялык билимдерди системалаштыруучу ролду ийгиликтүү аткарган. П.Сорокиндин түшүнүгүндө социология – бул алардын кадимки формаларында каралуучу социалдык-маданий кубулуштар жөнүндөгү илим. Социология изилдеген кубулуштар акырында инсандардын, социалдык топтордун, коомдордун социалдык өз ара аракеттенүүсүнө (П. Сорокин) же социалдык аракеттерине (М. Вебер) келет.

Революциядан кийинки Орусияда 1989-жылы жүз социологдун биринчи бүтүрүүчүсү болгон.Азыр бул адистикке 20 миңге жакын адам профессионалдык түрдө тартылган, бирок базалык билими жок, ошондуктан адистерге суроо-талап абдан чоң.

19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башында психологиялык социологиянын ар түрдүү сорттору — инстинктивизм, бихевиоризм, интроспекциялык көз караштар коомдук турмуштун мазмунун жана көйгөйлөрүн каалоолор, сезимдер, кызыкчылыктар, идеялар, ишенимдер ж.б. Коомдук турмушту индивидуалдык психологиянын шартында түшүндүрүү аракети менен катар жамааттык аң-сезимди, ошондой эле социалдык өз ара аракеттенүүнүн процесстерин жана формаларын да алдыңкы планга чыгарган теориялар пайда болгон.

 Конттун социологияга коомдук илимге окшош илим катары көз карашы 19-кылымдын аягына чейин илимий адабиятта үстөмдүк кылган. 19-жылдын аягында - эрте. 20-кылым коомдук кубулуштарды илимий изилдөөдө экономикалык, демографиялык, укуктук жана башка аспектилери менен катар социалдык жагы да өзгөчөлөнө баштады. Социологиянын предмети буга байланыштуу өзүнүн мазмунун өзгөртө баштайт жана коомдук өнүгүүнүн социалдык аспектилерин изилдөөгө кыскарат.

Социологиянын өнүгүүсүнүн экинчи багыты эмпирикалык социалдык изилдөөлөр болгон. 20-кылымдын башында социалдык изилдөөлөрдүн алгачкы борборлору: Лондон социологиялык коому (1903), Германиянын социологиялык коому (1909), Америка социологиялык коому (1905) пайда болгон. 1916-жылы орус социологиялык коому М.М. Ковалевский (1851-1916), педагог П.Сорокин.

Социологиянын тарыхында илим катары 19-кылымдын социологиясында коомдук турмуштун кайсы тарабына чоң маани берилгенине жараша бир нече түрдүү багыттар бөлүнгөн. Географиялык мектеп географиялык чөйрөнүн жана анын айрым компоненттеринин (климат, ландшафт ж. б.) таасирин абсолютташтырган. Демографиялык мектеп коомдук өнүгүүнү тукум куучулук, «расалык тандоо» жана «жогорку» жана «төмөн» расалар күрөшү менен түшүндүргөн. Органикалык мектеп (организм) коомду тирүү организмдин көрүнүшү катары, ал эми коомдун социалдык жактан бөлүнүшүн түрдүү органдардын ортосундагы функциялардын бөлүнүшүнө окшош деп эсептеген.

Ал эми И.В.Сталиндин «Бүткүл союздук коммунисттик партиянын тарыхы» кыска курсу жарык көргөндөн кийин социология административдик тартипте жоюлган. Коомдук турмуштун проблемаларын жана кубулуштарын конкреттуу изилдееге катуу тыюу салынды, социологиянын озу буржуазиялык псевдо-илим деп жарыяланды, ал марксизмге гана туура келбеген, ошондой эле ага душмандык мамиле кылган. Негизги жана прикладдык изилдөөлөр токтотулду. “Социология” деген сөздүн өзү мыйзамдан тышкары болуп, илимий колдонуудан алынып салынган, профессионал социологдор да унутулуп калган.

Цензура «экология», «бөтөнчүлүк», «социалдык динамика», «эмгек социологиясы», «саясат социологиясы», «үй-бүлө социологиясы», «дин социологиясы», «социалдык норма» сыяктуу илимий түшүнүктөргө жол берген эмес. «ж.б., ошол кездеги үстөмдүк кылган идеологиянын тыюусунда болгон. Аларды илимпоз үчүн колдонуу аны революциячыл буржуазиялык социологиянын жолдоочуларынын жана пропагандачыларынын катарына кошууга алып келиши мүмкүн эле.

Россиядан айырмаланып, Европада жана АКШда социологияга ар дайым чоң көңүл бурулуп келген жана берилип жатат. Ошондуктан америкалык жана европалык социологиялык мектептер алдыда. Америка Кошмо Штаттарында эле учурда 90 миң социолог иштеп жатат, 250 факультет социологиялык билими бар адамдарды бүтүрүп жатат, социалдык изилдөөлөр кирешелүү бизнеске айланды, анткени. таасирдүү саясий чөйрөлөр коомдогу стабилдүүлүккө жетишүү үчүн социалдык көйгөйлөрдү изилдөөгө жана реформаларды өз убагында жүргүзүүгө каражатын аяшпайт.

Азыркы социология социологиянын же эмпирикалык теориялардын эмпирикалык бөлүгү болгон көптөгөн багыттарга дифференцияланган. В 60-х годах ХХ века американский социолог( ученик П.Сорокина) Роберт Мертон назвал эмпирические направления социологии теории среднего уровня и классифицировал их на три группы: 1. Теории по субъекту исследовании( напр., социология личности, социология\ семьи, социология группы жана башкалар.); 2. Предметтин иш чөйрөсүнө ылайык теориялар (мисалы, эмгек социологиясы, дин социологиясы, маданият социологиясы ж.б.) жана 3. Дисциплиналар аралык теориялар (мисалы, биосоциология, геронтосоциология ж.б.).

Огюст Конт позитивизм теориясынын негиздөөчүсү болгон, ал табигый илимдерде бар коомдук кубулуштарды изилдөөдө далилдик базаны түзүү зарылдыгын айткан. Демек, социология, О.Конт, мисалы, байкоо жүргүзүү, фактыларды салыштыруу же тарыхый талдоо, статистикалык маалыматтарды колдонуу ыкмасы жана эксперимент сыяктуу эмпирикалык маалыматты алуунун илимий ыкмаларына гана негизделиши керек деп эсептеген.

Социалдык чындыкты таанып-билүүнүн жана өнүктүрүүнүн принциптери, теориясы, методдору ошол кездеги советтик коомдо өкүм сүргөн жеке диктатурага, волюнтаризмге жана субъективизмге туура келбей калды. «Партиянын тарыхы» деп аталган коомдук мифология илим деңгээлине көтөрүлүп, кийинчерээк ага «илимий коммунизм» кошулуп, чыныгы илим жалган илим деп жарыяланган.

1962-жылы СССРде советтик социологиялык ассоциация түзүлгөн. 1969-жылы Конкреттүү социологиялык изилдөөлөр институту түзүлгөн (1972-жылдан – Социологиялык изилдөөлөр институту, 1978-жылдан СССР ИАнын Социология институту). 1974-жылдан «Социологиялык изилдөө» журналы чыга баштаган.

Лекция 1. СОЦИОЛОГИЯ ИЛИМ катары:

Бул илимдин негиздөөчүсү француз философу Огюст Конт (1798-1857) Огюст Конт биринчилерден болуп коомдук билимдерди өз алдынча илимге бөлүү зарылдыгын негиздеген жана биринчи жолу ага гана мүнөздүү болгон анын предметин жана спецификалык ыкмаларын аныктаган.

Алтымышынчы жылдардагы эрүү социологияда да чагылдырылган: социологиялык изилдөөлөрдүн жанданышы башталды, алар жарандык укуктарды алышты, бирок социология илим катары «мыйзамдан тышкары» бойдон калды. Ал социалдык философияга сиңип кала берди, ал эми конкреттүү коомдук изилдөөлөр философиялык гносеологиянын спецификасына туура келбегендиктен, коомдук билимдердин чегинен чыгарылды.

Россияда теориялык социологияны өнүктүрүүгө тыюу салуу 1988-жылга чейин созулду.Акыры социологиянын коомдун өз алдынча илими катары болушу үчүн болгон күрөштүн жетимиш жылдык мезгили аяктады. (КПСС Борбордук Комитетинин 1988-жылдын 7-июнундагы «Совет коомунун негизги жана социалдык проблемаларын чечууде маркстик-лениндик социологиянын ролун жогорулатуу женундегу» токтому).

Социологияны коомдук илимден өзгөчөлөнгөн илим катары биринчи социолог аныктаган француз социологу жана философу, француз социология мектебинин негиздөөчүсү Эмиль Дюркгейм (1858-1917) коомдук турмуштун социалдык кубулуштары жана социалдык мамилелери, б.а. көз карандысыз, башка коомдук илимдердин арасында турган.

classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>

Сталин өлгөндөн кийин гана (1953-ж.), анын жеке инсанына сыйынуу ачыкка чыгып, «Хрущев эрүү» башталышы менен орус социологиясынын жашоосунда жаңы, төртүнчү этап – анын акырындык менен этап этабы башталды. кыйын кайра жаралуу. Советтер Союзунда адистештирилген социологиялык мекемелер, окумуштуулардын бирикмелери, журналдар, университеттердин кафедралары, лабораториялар жана башкалар пайда боло баштады. Бирок, эң кеңири жана эркин (эгер катуу финансылык чектөөлөрдү эске албаганда) социологиялык изилдөөлөр «Горбачевдук кайра куруунун» (1980-жылдардын экинчи жарымы) шартында жана өзгөчө КПССтин үстөмдүгү аяктагандан кийин жана Советтик империянын кулашы (1991). Демократияга карай багыт ала баштаган азыркы Россияда социологдор үчүн изилдөөлөрдүн уламдан-улам жаңы багыттары ачылууда.

Ошентип, мисалы, орус социологу, тарыхчысы жана юристи Максим Ковалевский (1851-1916) коомдун прогрессин адамдардын тилектештигинин өсүшүнөн (француз тилинен Solaire - ошол эле учурда аракеттенүү), адамдардын барган сайын күчөгөн биримдигинен көргөн. жана коомдук ынтымак. Ал Карл Маркстын коомдогу карама-каршылыктар тап күрөшү аркылуу гана чечилет деген идеясын кабыл алган эмес. Эмгек менен капиталдын ортосундагы бытырандылык, деп эсептейт ал, бара-бара кооперация менен алмашып жатат. Кутулбогон чыр-чатактарды тынчтык жолу менен, мамлекеттин жардамы менен чечсе болот. Ушуга байланыштуу Ковалевский революцияны коомдун өнүгүүсүнүн табигый эмес формасы катары, кокустан, ал тургай патологиялык көрүнүш – бийликтин катачылыктарынын кесепети катары караган.

Экинчи этапта социологиянын өнүгүшү бир теориялык канал – коммунисттик идеологиянын каналы боюнча багытталып, Россияда социализмди куруунун (1922-жылдан СССРде) муктаждыктарына, жумушчу жана коммунисттик кыймылды стимулдаштырууга баш ийдирилген. дүйнө.

Ковалевскийдин каршылаштары, атап айтканда, орус марксисти Владимир Ленин (1870—1924) тескерисинче, социалдык карама-каршылыктардан чыгуунун жолун пролетариаттын буржуазияга каршы элдешпес курешунен жана революциядан гана керушкен. Ленинчилер тарабынан ишке ашырылган Россиядагы Октябрь (1917-жыл) революциясы да социологиялык изилдөөлөрдүн жаңы багыттарын алдын ала аныктаган.

Үчүнчү этапта , коммунисттик диктатура жана сталиндик тирания учурунда социология дээрлик жок кылынган. Коммунисттердин тоталитардык режими чынчыл маалыматка, реалдуу коомдук процесстерди илимий изилдөөгө муктаж болгон эмес. Ага «социализмдин артыкчылыктарын жана ийгиликтерин» пропагандалоо, коомдо бирдиктуу маркстик-лениндик идеологияны орнотуу жана елкенун буткул илимий жана маданий турмушун ага баш ийди-руу ( идеологизация деп аталган) керек эле.

Россияда большевиктик революцияга (1917) байланыштуу идеологиялык тыюу салуулар жана коммунисттер тарабынан чектөөлөр, социология 20-к. абдан бирдей эмес өнүккөн. Жалпысынан анын орус тарыхында төрт негизги мезгилди бөлүп көрсөтүүгө болот (1.3-таблица). Биринчи этап (19-кылымдын ортосунан 1920-жылдарга чейин) эң көп түрдүү жана жемиштүү болгон. Орус социологиялык ой-пикири бул жерде бир катар багыттар боюнча алга илгерилеген. Социалдык прогресс деген эмне? Кайсы жол (эволюциялык же революциялык) табигыйраак? Тарыхта инсандын жана элдин кеңири массасынын ролу кандай? Коомдун өнүгүшүнө кандай факторлор (географиялык, социалдык-экономикалык, психологиялык ж.б.) көбүрөөк таасир этет? Ушул жана башка проблемаларреволюцияга чейинки мезгилде биздин ата мекендик коом таануучуларды тынчсыздандырган.

Г.В.Ф.Гегель келишимдик концепцияны четке каккан, анткени анын пикири боюнча, бүткүл (коом) жеке кызыкчылыктардан мурда бар. Демек, нике социалдык, жеке муктаждыктан кийин гана коомдун чыңдалышына алып келет.

Урукту жыныстар ортосундагы мамилелерди жөнгө салуунун натыйжасында пайда болгон алгачкы жамааттын жашоонун табигый формасы катары карап, энелик укуктун бар экендиги жөнүндөгү И.Я.Бахофендин [4] идеясына таянуу менен , Морган үй-бүлөлүк мамилелердин эволюциялык теориясын иштеп чыккан.

Г.Фихте сүйүү никенин адеп-ахлактык негизи болушу керек, эркек менен аялдын социалдык укуктарынын теңдиги сакталышы керек, жыныстардын моралдык тең укуктуулугун таануу керек деп эсептеген.

 • • үй-бүлөнү социалдык институт жана чакан топ катары социологиялык түшүнүү;
 • • никенин негизги тарыхый түрлөрү;
 • • үй-бүлөнүн социалдык функциялары, үй-бүлө жана нике мамилелеринин өнүгүшүнө жана калыптанышына таасир этүүчү факторлор;
 • • азыркы дүйнөдө үй-бүлө жана нике мамилелеринин өнүгүү тенденциялары;
 • 3. Синдиазмикалык үй-бүлө, өзүнчө жубайлардын никесине негизделген, бирок өзгөчө бирге жашоосу жок. Мындай никенин узактыгы эки тараптын жакшы ниетине жараша болгон.
 • • үй-бүлө социологиясынын негизги түшүнүктөрү жана категориялары;

Морган үй-бүлө жана нике мамилелеринин тарыхын ырааттуу формалардын сериясы катары карап, азыркы жеке нике тарыхый категория, ал эми «үй-бүлө коомдук түзүлүштүн продуктусу жана анын маданиятын чагылдырат» деген жыйынтыкка келет. Ошону менен бирге ал моногамдык үй-бүлөнүн пайда болушун жеке менчиктин жана менчикти мурастоо механизминин пайда болушу менен байланыштырган. Ошентип, Моргандын теориясында үй-бүлө жана нике мамилелерин түзүүчү негизги факторлор объективдүү материалдык себептер болуп саналат жана алардын эволюциясы коомдун социалдык-экономикалык өнүгүү процессине түздөн-түз байланыштуу.

Учурда үй-бүлө социологиясы социалдык көйгөйлөрдү гана эмес, үй-бүлөнүн туруктуулугуна жана өнүгүшүнө таасир этүүчү экономикалык, демографиялык, маданий, турмуш-тиричилик маселелерин да изилдейт.

5-бөлүмдү изилдөөнүн натыйжасында студент:

Аристотелдин батыштык философиялык традициянын калыптанышындагы зор ролун эске алуу менен анын «Саясат» трактатында баяндалган патриархалдык теориясынын маанисин баса белгилей кетүү керек. Кошумчалай кетсек, бул теория Орто кылымдарда да, Жаңы доордо да салттуу европалык мамлекеттерден күчтүү идеологиялык колдоо тапкан, ошондуктан бир топ өжөр болгон. Ал эми негизинен мамлекеттин келип чыгышын түшүндүрүү үчүн колдонулуп, ошондой эле ар кандай диний-саясий мазмунга [3] толгонуна карабастан, дүйнө тааным контекстинин өзгөрүшүнө карабастан, негизги идеяны сактап калган. Бул үй-бүлө жана нике мамилелери табигый себептердин таасири астында пайда болуп, коомдук мамилелердин кыйла татаал формаларынын өнүгүшүнө негиз болот деген идея.

 • • үй-бүлө жана нике маселелерин талдоодо социологиялык ой жүгүртүү жөндөмдөрү.
 • - моногамдык нике.
 • 2. Бир нече эже-сиңдилердин ар биринин күйөөлөрү менен топтошуп никеге туруусуна негизделген жана ага-инилер менен эже-сиңдилердин жыныстык катнашын болтурбоочу айыптуу үй-бүлө.

ҮЙ-БҮЛӨ ЖАНА НИКЕ СОЦИОЛОГИЯСЫ

К.Маркс таптык коомдо уй-буленун мындан аркы эволюциясын караган. Ал тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө үй-бүлө өзүнүн экономикалык маанисин текке кетирет деп эсептеген. Мунун себеби эмгектин коомдук бөлүнүшү. Үй-бүлө негизги экономикалык жана экономикалык бирдик болууну токтотот, бирок адамдын физикалык жана руханий кайра жаралышы үчүн жооптуу коомдун негизги бирдиги катары кала берет.

Үй-бүлө жана нике мамилелерин изилдөө тарыхы

Моргандын ачылыштары патриархалдык теорияны сынга алуу менен байланышкан. Өзүнүн талаа изилдөөлөрү аркылуу жана бүткүл дүйнө боюнча анкеталарды жөнөтүү менен ал бир топ этнографиялык материалдарды чогултуп, маанилүү эмпирикалык жалпылоону жасаган, башкача айтканда, азыркы артта калган уруулардын үй-бүлө түзүлүшүнүн окшош ыкмалары бар.

 • - бири-бирине берилгендик;

Бул теория Ф.Энгельстин үй-бүлөнүн жана жеке менчиктин келип чыгышы жөнүндөгү ойлоруна чоң таасирин тийгизген [5] .

 • 1. Бир туугандар менен эже-карындаштардын топтук никесине негизделген туугандык үй-бүлө. Ал "ата-эне - балдар" деген сызык боюнча жыныстык катнаштарды жокко чыгарат.
 • • алган билимдерин үй-бүлөлүк жашоону пландаштырууда жана уюштурууда колдонуу;

Энгельс үй-бүлө жана нике мамилелеринин өнүгүшүнүн бир нече негизги этаптарын аныктайт. Биринчиден, топтук нике «эркектердин бүтүндөй топтору менен аялдардын бүтүндөй топтору бири-бирине таандык болгон форма» [6] катары көрүнөт . Бул форма ата-бабалар менен урпактардын ортосундагы гана жубайлык мамилелерди жокко чыгарат.

Алгачкы общиналык патриархалдык түзүлүштүн ыдырашы, биринчи кезекте, айдоо жерлеринин бөлүнүшү менен байланышкан. Ошентип, жеке үй чарбасы бар үй-бүлө ички ынтымагы бар, демек, туруктуу бир уюмга айланат. Эми бул туугандык жана сексуалдык байланыштарга негизделген адамдардын эле союзу эмес, экономикалык бирдик болуп калды. Дал ушул үй-бүлө цивилизациялуу коомдун негизи болгон.

 • • үй-бүлөнүн тарыхый түрлөрү;

Аристотелдин үй-бүлө жана нике мамилелеринин эволюциясы жөнүндөгү көз карашы да кызыктуу. Аларды коомдун өнүгүү деңгээли менен байланыштырып, Аристотель варвар жана цивилизациялуу коомдорго мүнөздүү болгон мамилелердин эки түрүн бөлүп көрсөтөт. Варвар коомчулугунда аялды кулга окшоштурушкан, анткени ал «табият тарабынан башкарууга арналган элементтен» ажыратылган. Цивилизациялуу коомдо аял формалдуу түрдө шайлоо укугун алат, бул өзүнүн табигый пассивдүүлүгүн сактоо менен өзгөргөн социалдык шарттар менен түшүндүрүлөт.

Аристотелдеги үй-бүлө жана нике мамилелери «үстөмдүк – баш ийүү» принцибинде курулган. Мамилелердин бул модели элдин өзүнүн табиятынан келип чыккан. Башкаруучу эркектерди жана баш ийүүчү аялдарды бөлүп алып, Аристотель аларга ар кандай психикалык жана физикалык жөндөмдүүлүктөрдү ыйгарат, мунун натыйжасында алардын мамилесинде асимметрия пайда болот.

Бул мамилелер коомдун өнүгүү деңгээлине түздөн-түз көз каранды. Адамзат тарыхын антиктик «жапайылык», «варварлык» жана «цивилизация» менен белгиленген «этникалык мезгилдерге» бөлүү менен Морган «үй-бүлө идеясы бир катар этаптардан өткөнүн» көрсөтөт. Ал үй-бүлөлүк мамилелердин беш түрдүү формасын бөлүп көрсөтөт, алардын ар бири никенин өзгөчө тартибине туура келет.

XVIII кылымдын аягынан тартып. Европалык окумуштуулар никени адеп-ахлактык жана укуктук институт катары аныкташат. И.Кант жыныстардын табигый мамилелери табият мыйзамдарына негизделет деп көрсөткөн. Ал эми нике бул мамилелердин укуктук формасы болуп саналат жана акыл мыйзамдары менен жөнгө салынууга тийиш, б.а. келишимдик мамилелерге ээ болушат, эркек менен аялдын ыктыярдуу макулдугу. Бул келишимдик мамилелердин негизги шарты болуп төмөндөгү эрежелердин аткарылышы саналат:

«Үй-бүлө» жана «үй-бүлө» деген түшүнүктөр көбүнчө аныкталат, бул өзү туура эмес. «Нике» сөзү эски славян тилинен «брак, борк» деген сөздөн келип, нике, нике, үйлөнүү, нике дегенди билдирет. Байыркы убактан бери нике аракет кылып келген жана үй-бүлөлүк жашоонун маанилүү башталышы катары эсептелген. Нике Ожеговдун сөздүгүндө эркек менен аялдын мамилеси деп аныкталат. Нике жана үй-бүлө мамилелери маселелери менен алектенген орус философу В.В.Розанов нике адамдарды байланыштыруунун тышкы формасы, үй-бүлө инстинкти, балдардын төрөлүшү жана тарбияланышы, төрөлүү сыяктуу элементтердин синтези экенин көрсөткөн. иш-аракет, б.а. жубайлардын физикалык биримдиги. Дагы бир орус ойчул И.А.Ильин нике жыныстык катнаш аркылуу түзүлбөйт, анткени бул жаныбарларга гана мүнөздүү экенин белгилеген. Нике институту адам коомундагы жыныстык жуптук мамилелерди жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Ошентип, нике биологиялык муктаждыктар менен шартталган коомдук институт болуп саналат. Үй-бүлө жана нике мамилелерин изилдөө проблемасынын узак тарыхы бар. Атүгүл Аристотель никени адамдын инстинктивдүү муктаждыгы, сексуалдык мамилелерди жөнгө салуу жана өзгөртүү үчүн адамдардын социалдык жүрүм-турумунун формасы катары караган. Ошол эле учурда, бул муктаждыкка адеп-ахлактык, диний, укуктук, саясий жана башка жүрүм-турум нормалары жана эркектер менен аялдардын ортосундагы мамиле чоң таасир этет.

 • • үй-бүлөлүк көйгөйлөрдү башка коомдук көрүнүштөр менен тыгыз байланышта кароо;

Бирок, матриархат доорундагы жупташкан үй-бүлөнүн туруксуздугу, бир кыйла туруктуу жана ынтымактуу патриархалдык жамаатка алмашат, анын байланыштыргыч негизи үй-бүлөлүк турмушту уюштурууда бекемделген коллективизм болуп саналат. Ошентип, үй-бүлө жашоону кайра өндүрүүчү клеткага да, коомдук өндүрүш институтуна да айланат.

Ошентип, марксизм үй-бүлө жана нике мамилелеринин бүтүндөй объективдүү концепциясын сунуш кылат. Үй-бүлөнү табигый-тарыхый процесстин жемиши катары карап, марксизмдин классиктери үй-бүлө жана нике мамилелеринин калыптанышынын жана орношунун негизги себептери катары коомдук турмуштун объективдүү факторлорун бөлүп көрсөтүшөт.

 • 5. Жеке жубайлардын өмүр бою никесине негизделген моногамдык үй-бүлө.
 • - жубайлардын укуктарын бузбоо;

Аристотель үчүн үй-бүлө "күнүмдүк керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн пайда болгон" байланыштын биринчи табигый формасы болуп саналат [1] . Үй-бүлө куруу зарылдыгын акыл мыйзамдары эмес, «артында өзүнө окшош башка жандык калтыруу» табигый зарылчылыгы буйруйт [2] . Жубайлардын никеге кириши табигый тартиптин эки себеби менен негизделет: тукум улоо зарылчылыгы жана өзүн-өзү сактоо инстинкти.

Пуналдык үй-бүлө «бир туугандардын жыныстык катнашына тыюу салуу менен» түзүлөт. Мунун аркасында «тукум» пайда болот, б.а. өз ара үйлөнүүгө мүмкүн эмес аял тукумундагы кандуу туугандардын чөйрөсү.

Моногамиянын пайда болушунун негизги себептери – экономикалык себептер. Бул баарыдан мурда жеке менчиктин коллективдуу менчикти жениши жана атадан алынган мулкту балдарга берууден турган жацы мурастоо механизминин пайда болушу.

Жана акырында моногамдык үй-бүлөнүн пайда болушу патриархалдык жамааттын кыйрашына байланыштуу. Моногамия жуп никеге мүнөздүү болгон аял менен эркектин жыныстык биригүүсү катары көрүнбөйт, Энгельс жазгандай, «бир жыныстын экинчи жыныстын кул болушу» [7] катары келип чыгат .

Жуп үй-бүлө матриархат доорунда пайда болот, анткени "ал өз үй-бүлөсүнө муктаждыкты жаратууга али күчтүү эмес". Мындай мамилелердин үстөмдүк кылуусу менен, Энгельстин айтымында, жуптуу үй-бүлөнү түзүү, экономикалык кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн элди чогултууну максат кылган.

Башкача айтканда, Аристотелдин ою боюнча, үй-бүлөлүк жашоо жана нике жана үй-бүлөлүк мамилелер объективдүү табигый себептерге негизделет. Анын үстүнө үй-бүлөнүн өзүн Аристотель табигый генетикалык себеп жана ошол эле учурда бүткүл коомдук системанын структуралык элементи (клеткасы) катары карайт. Үй-бүлө табигый түрдө пайда болуп, айрым жамааттардын (айылдардын) да, бүтүндөй мамлекеттин да пайда болушунун табигый себеби болуп калат. Ошентип, Аристотель үй-бүлө жана нике мамилелерине объективдүү эволюциялык түшүндүрмө берет.

Кан мамилелери, алгач биологиялык мүнөзгө ээ болуу менен, адамдын коомчулугунун калыптанышынын жана өнүгүшүнүн объективдүү негизи болуп калат. Уруулук жамааттар кандык мамилелердин негизинде жаралгандыктан, алар келечектеги социалдык-экономикалык мамилелердин негизин камтыган. Алгачкы коомдо уруулук-үй-бүлөлүк мамилелер жаңыдан пайда болгон өнөр жай мамилелери менен дал келет. Акыркысы өнүккөн сайын үй-бүлөлүк мамилелер да түзүлө баштайт. Мунун объективдуу себеби — коомдук эмгектин татаалданышы. Башында биологиялык мүнөзгө ээ болгон бул татаалдануунун аркасында үй-бүлөлүк мамилелер барган сайын социалдык мазмунга толуп жатат. Бул процесстер менчиктин формаларынын эволюциясы менен ажырагыс байланышкан.

Америкалык изилдөөчү Л.Г.Моргандын концепциясын четке кагуу мүмкүн эмес, анын ысымы үй-бүлө жана нике мамилелери жөнүндөгү классикалык эволюциялык идеялардын пайда болушу менен байланышкан.

Моргандын үй-бүлө жана нике мамилелеринин өнүгүүсүнүн эволюциялык мүнөзү жөнүндөгү позициясына таянып, Энгельс бул маселени тарыхты материалисттик түшүнүүнүн позициясынан караган. Ал үй-бүлөлүк жана урук-тук мамилелеринин коомдун өндүргүч күчтөрүнүн өнүгүү деңгээлине, коомдук эмгектин мазмунуна жана менчиктин калыптанып калган формаларына көз карандылыгын көрсөткөн.

 • • үй-бүлөлүк көйгөйлөрдү талдоодо социологиянын концептуалдык жана категориялык аппаратын колдонуу;

Үй-бүлө социологиясын өнүктүрүүгө ар кандай социалдык факторлордун (индустриализация, урбанизация, билим берүү, дин ж. , үй-бүлө түзүмү жана анын экономикалык бакубаттуулугу. Бул окумуштуулар үй-бүлөнү социалдык институт, чакан социалдык топ катары карашты.

 • 4. Патриархалдык үй-бүлө, анын негизинде бир эркектин бир нече аял менен баш кошуусу. Ошол эле учурда үй-бүлө жана нике мамилелеринин бул түрү аялдардын обочолонушу менен байланыштуу.

 Грекче «politeia» жана «logos» мамлекеттик иштерди изилдөө менен алектенген илимди билдирет. Саясат таануунун изилдөө предмети болуп коомдун саясий түзүлүшүнүн принциптери, ошондой эле саясий системанын ролун жана андагы компоненттердин: мамлекеттин, коомдук уюмдардын жана саясий партиялардын катышын изилдөө саналат. Мындан тышкары, саясат таануу жана башка коомдук илимдер коомдук-саясий мамилелерди жөнгө салууну изилдеп, ошондой эле демократия концепциясын түзгөн маселелердин жана көйгөйлөрдүн бүтүндөй комплексин билдирет. Саясат таануу мамлекеттин тышкы саясатын жана эл аралык аренада жана эл аралык мамилелерде көрсөтүлгөн саясий күчтөрдүн тең салмактуулугун да изилдейт.

Саясий илимдеги изилдөө методдору окуяларга байкоо жүргүзүү; иш-чаранын катышуучуларын сурамжылоо; контентти талдоо; кырдаалды моделдөө же процессти өнүктүрүүнүн варианттарынын бирин имитациялоо; когнитивдик карталар (ар кандай кризистик кырдаалдарга саясий лидерлердин реакциясын талдоо).

Социология жана саясат таануу адамзат коомунун ишмердүүлүгүнүн ар кандай чөйрөлөрүн изилдейт жана алардын функциялары маңызы боюнча айырмаланат, бирок жалпы багыт менен бириктирет.

Ошентип, социология жана саясат таануу когнитивдик функцияны аткарат: социология коомдук турмуштун ар кандай аспектилери жөнүндө жаңы билимдерди топтоону камсыздайт, коомдук планда коомдун өнүгүү келечегин ачат жана талдайт, ал эми саясат таануу саясий реалдуулук жөнүндө билимди берет. курчап турган дүйнөнүн.

Социология жана саясат таануу өзүнүн прикладдык функциясы боюнча социологиялык изилдөөлөрдүн предмети болгон маселелерди практикалык чечүүдө чагылдырылып, ошондой эле учурдагы саясий процесстерди сынга алат.

Социологиянын маалыматтык функциясы коомдук процесстерди башкарууга мүмкүндүк берет.

Саясат таануунун идеологиялык функциясы саясий идеалдарды тандоо жана аны негиздөө, максаттарды жана баалуулуктарды алдыга жылдыруу болуп саналат, аларды ишке ашыруу ар кандай социалдык жамааттардын конкреттүү кызыкчылыктарына жооп берет.

Социологиянын прогностикалык функциясы жакынкы келечекте коомдук процесстердин өнүгүшүнө жана өсүшүнө карата негиздүү прогноздорду иштеп чыгуу болуп саналат.

Саясат таануунун теориялык жана методологиялык функциясы башка гуманитардык жана коомдук илимдер боюнча жүргүзүлүүчү изилдөөлөрдүн негизи болуп саналат.

Коомдук илимдер системасындагы саясат таанууну экономика жана идеология менен, ошондой эле социология менен бирге комплекстүү изилдөөдө кароого болот.

Социология социалдык психологиядан ажырагыс нерсе.

Саясий философиянын предмети – инсандын, коомдун жана бийликтин ортосундагы мамилелердин бүтүндүгүндөгү саясат.

Саясий тарых саясаттын, институттардын, мамилелердин жана окуялардын теориясына хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта баа берет жана изилдейт.

Саясий психология саясаттагы субъективдүү жүрүм-турумдун механизмдерин карайт жана изилдейт, ошондой эле адамдын аң-сезиминин жана эмоциясынын анын жүрүм-турумуна тийгизген таасирин талдайт.

Граждандык коомдун андагы бийликти бөлүштүрүүгө кандай таасир этээри жөнүндөгү илим саясий социология деп аталат.

Саясий география айрым саясий процесстердин бул процесстерге таасир этүүчү географиялык, табигый жана аймактык факторлор менен байланышын жана мыйзамдуулугун ачып берет.

Ошентип, социология жана саясат таануу өз алдынча илимдер катары, ошондой эле бири-бири менен жана башка заманбап илимдер менен тыгыз байланышта жашай алат. Мында бул илимдердин предметтерин изилдөө чөйрөсү тектеш илимге бурулуп, коом турмушундагы изилденүүчү предметтердин, кубулуштардын, окуялардын дагы кеңири чөйрөсүн камтыйт.

2.Mode

2. жалпы экономикалык байланыштар;

Саясатты цивилизациялуу адамдын бирден-бир формасы катары кароо, ал мамлекеттин, коомдун жана инсандын бөлүнбөстүгүн болжолдогон.

2. корреляция – жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу кыймылдын тактикасына өзгөртүүлөрдү киргизүү;

Алардын енугушу экономикалык байланыштардын енугушу менен байланыштуу.

4. жалпы психологиялык запас;

1 . Байыркы Чыгыштын саясий доктриналары (Египет, Индия, Кытай, Вавилон, Ассирия)

Европа Биримдиги – бул бирдиктүү каржы системасы, Европа Кеңеши, Европарламент, Европанын бирдиктүү мыйзамы, Европа соту.

Тоталитардык жана авторитардык режимдерде адам саясаттын объектиси катары гана аракеттенет, б.а. башка бирөөнүн эркин аткаруучу.

2. Акылдуу башкаруучу бардык убадаларын аткарышы керек эмес. Бийликке жеткенде убадаларды бере аласың, бийликке келгенде аны аткарбайсың.

Улут этникалык топтун эң жогорку түрү.

4. мүлктүк квалификация.

5. маданият коомчулугу;

4. эксперимент.

Улуттун белгилери:

20-кылым саясий бийликтин проблемалары жана анын социалдык негиздери.

Томас Хоббс

4. Позитивдүү - изилдөөчүнүн баалуулуктарына карабастан объективдүү колдонулган ыкма.

4. мамлекеттердин тышкы саясатын, эл аралык аренадагы түрдүү саясий күчтөрдүн өз ара аракетин жана күрөшүн, эл аралык мамилелерди изилдөө.

-
- режимдин мыйзамдуулугу;Мамлекеттин түзүлүшүн талдоо, анын формаларын классификациялоо, башкаруунун эң жакшы, идеалдуу формасын аныктоо.

20-кылымдын 70-жылдары саясий турмуш, мамлекеттин социалдык саясатын демократиялаштыруу.

Патриотизм – бул өз Ата Мекенине болгон сүйүү сезимине негизделген ишеним жана коомдук аракет. Патриоттук – бул кичи жана чоң Мекенге болгон сүйүү. Бул Ата Мекенде жашаган бардык адамдардын эл алдындагы кызматына жараша тең укуктуулугун сөз менен иш жүзүндө таануу.

Бул көп улуттуу коомдо жамааттардын, ошондой эле алар менен бийлик системасынын ортосундагы ишенбөөчүлүктүн, чыр-чатактын жана кастыктын себептери жөнүндө суроо. Тар мааниде алганда улуттук маселе көп улуттуу өлкөлөрдө көрүнөт. Кеңири мааниде алганда, улуттук маселе глобалдык маселе жана жер жүзүндөгү бардык мамлекеттердин мамилелеринин жыйындысына тиешелүү.

6. талдануучу маалыматтын сапаты жана көлөмү жетишсиз.

Саясий система жарандардын жана бийлик институттарынын ортосундагы болгон мамилелерден тышкары көрсөтүлбөйт;

Адам укуктары жана эркиндиктери, укук жана мамлекет, коомдук турмуштун демократиялык түзүлүшүнүн көйгөйлөрүн талдоо.

Улуттук аң-сезим – улуттук аң-сезимдин негизи.

Монархия (абсолюттук, конституциялык)

туруктуу

Адамдын жана жарандын укуктары концепциясын калыптандыруу.

Улутчулдукту патриотизмден айырмалоо керек.

I этап - кызыкчылыктардын артикуляциясы.

аймактык

1. коомдун саясий системасынын принциптери, анын негизги компоненттеринин – мамлекеттин, саясий партиялардын, коомдук уюмдардын ролу жана өз ара байланышы;

Улуттук өз алдынча аң-сезим – этностук топтун айрым мүчөлөрү тарабынан улуттук аң-сезимдин айрым компоненттеринин ассимиляциясынын даражасын туюнткан индивидуалдуу түшүнүк.

Социалдык саясат коомдун жана аны түзгөн социалдык топтордун ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу аркылуу коом менен инсандын ортосундагы мамилелерди жөнгө салат.

Саясат таануу предмети, биринчи кезекте, төмөнкүлөрдү камтыйт:

2. байкоо (киргизилген, камтылган эмес);

Эволюциялык
- саясий курстун кризиси жана аны өзгөртүү зарылчылыгы;

Чечим кабыл алуучу институттарга топтордун саясий кызыкчылыктарын көрсөтүү.

3..Орто кылымдардагы саясий окуулар (V-XVIII кылымдар) (Августин Бактыгүл, Фома Аквинский)

Улуттук маселе – улуттар менен башка социалдык-этникалык жамааттардын ортосундагы саясий, экономикалык, аймактык, идеологиялык, маданий мамилелердин жыйындысы.

Улуттук өз алдынча аң-сезим – саясаттын субъектиси катары социалдык-этникалык жамааттын калыптанышынын негиздеринин бири.

Улуттук аң-сезимдин негизги маселелери: улутчулдукка жана расизмге жол берилбестиги же жол берилбестиги, ар кыл этникалык жамааттардын муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын ишке ашырууда компромисске жана консенсуска, саясий турмушта көп кездешүүчү карама-каршылыктарды чечүүнүн жолдорун жана ыкмаларын тандоо.

Саясий процесстин мазмуну төмөнкүлөр менен аныкталат:

— саясий структуралардын инсти-туционалдаштырылышынын темендугу.

Буржуазиялык демократиянын баалуулуктарын жана иштөө механизмин талдоо.

Чечим кабыл алуу жана саясий эркти калыптандыруу.

2. мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жолдору;

Улуттар аралык чыр-чатактар: Россияда, Приднестровьеде, Абхазияда, Испанияда, Францияда, Ольстерде, Индияда ж.б.

саясий турмуш

Улуттук кызыкчылыктар этникалык топтун ишмердүүлүгүнүн кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири болуп саналат. Коомчулуктардын жана мамлекеттердин улуттук таламдарына кол салуу аракети алардын кез каранды эместигине, кез каранды эместигине жана жыргалчылыгына кол салуу катары кабыл алынат.

40-жылдардын аягы - х - 2 жарым либералдаштыруу проблемаларына бурулуш

Шайлоо системалары:

Маалыматтык коом түшүнүгү

Конфессиялар – диний жамааттар (католиктер, мусулмандар, баптисттер, православдар, буддисттер ж. б.).

4. максатка жетүү үчүн каражаттарды, ыкмаларды, убакытты дайыма оңдоо зарылдыгы;

Социология жана саясат таануу предмети

Демократиялык

2. курактык квалификация;

Туруктуулук

3. плюралисттик демократия: саясий чечимдерге таасир этүүчү ар кандай саясий бирикмелердин пайда болушу.

Адам демократиялык режимде саясаттын объектиси катары конституцияны, мыйзамдарды, мамлекеттик буйруктарды, коомчулуктун нормаларын ж.б.

Кул ээлик кылууЭтникалык интеграция түрдүү этностордун ортосундагы байланыштардын кеңейишине, экономикалык мамилелердин курчушуна, маданият тармагындагы байланыштын өнүгүшүнө алып келет (эл аралык тенденция)

5. Европалык агартуучулуктун саясий окуулары (Вольтер, Марат, Робеспьер, Руссо)

5. адамдардын саясий жүрүм-турумунун күтүлбөгөндүгү, алардын чыныгы кызыкчылыктарын эске албагандыгы, саясий эркиндиктин кепилдиктеринин жоктугу;

4. Кайра жаралуу жана Реформация доорунун саясий окуулары (Николо Макиавелли, Мартин Лютер, Томас Мор, Томас Гоббс, Джон Локк).

Саясат таануудагы изилдөө ыкмалары:

Улуттук конфликттердин пайда болушуна жол бербөө үчүн азыркы мамлекет адамдын улутуна карабастан укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга кепилдик берүүгө, этноцентризмдин бардык көрүнүштөрүнө каршы турууга тийиш.

1. Байлар топтогон нерсесин жоготуп алуу коркуу сезиминен, ал эми кедейлер куру калган нерсеге ээ болгусу келет.

Логос (грекче) - "сөз", "түшүнүк", "окутуу".

6. Органикалык тилектештик – инсан менен коом бири-бирин толуктап турган, адамдардын бири-бирине сабырдуулугу жогорулаган, демократия кеңейген коомду уюштуруу.

Россияда 120дан ашык эл жашайт. Этностор аралык конфликттердин өзгөчөлүгү орус жана орус эмес калктын катышындагы айырма; орустардын улуттук психологиясы жана ойгонгон улуттук өзүн-өзү аң-сезим улуттар аралык карама-каршылыктарды курчутушу мүмкүн. Орус элинин адеп-ахлактык бакубаттуулугу, СССР кулагандан кийин анын өзүн-өзү аңдоосу бузулган.

IV этап - башкаруу чечимдери түрүндө чагылдырылган саясий эрктин ишке ашырылышы.

экономикалык
социалисттик
(б. з. ч. 427-347)

3. полдун квалификациясы;

Societas (лат.) - "коом"

Орус улуту 17-18-кылымдарда калыптанган.

1. жалпы коомду бирдиктүү социалдык-маданий система катары изилдөө;

ички кемчиликсиздикке, улуттун гулдешуне алып барат.

Этникалык жамаат – уруудан, улуттан, улуттан турган адамдардын туруктуу топторун камтыган коомдук түзүлүштүн түрлөрүнүн бири.

бийликтин элита менен электораттын, жаран менен мамлекеттин ортосундагы мамилелерди жөн эле кайра жаратуу мүмкүнчүлүгүн чагылдырат.


Капитализмдин енугушу менен экономикалык жана маданий байланыштар чыцдалып, бирдиктуу улуттук рынок тузулуп, тигил же бул улуттун экономикалык бытырандылыгы жоюлат. Анын ар кандай бөлүктөрү бир улуттук бүтүндүккө - улутка бириктирилген.

Саясий көз караштардын мифологиялык формадан акырындык менен бошотулушу – алардын философиянын салыштырмалуу өз алдынча бөлүгү катары обочолонушу.

5. Когнитивдик карталар: лидерлердин (же башка адамдардын) кризистик кырдаалдарга типтүү реакцияларын бекитүү.

2. мазмуну - талдоо: айрым документтерди максаттуу изилдөө;

Улуттук аң-сезим – улуттардын руханий өнүгүүсүнүн мазмунун, деңгээлин жана өзгөчөлүктөрүн мүнөздөгөн социалдык, саясий, диний жана башка көз караштардын жыйындысы. Ал улуттук этникалык топтун жалпыланган өкүлчүлүктөрүн билдирет.

Азыркы социологияны инсанды актуалдаштыруусуз элестетүү мүмкүн эмес жана анын социалдык маданий моделин түзбөйт.

Өнүккөн улуттук өзгөчөлүккө ээ болгон социалдык коомчулук өз кызыкчылыктарын жетекчиликке алат.

Революциячыл

Социология жана саясат таануу предмети

3. программалоо – максаттарды жана каражаттарды айкалыштыруунун эффективдүү жолун, ишмердүүлүктүн рационалдуу вариантын тандоо.

төмөндөө

Көрүнүктүү ойчулдар: Хаммурапи, Заратуштра, Конфуций, Шан Ян, Шан Бу-Хай, Артхашастра.

Азыркы адамзатта 2 миңге жакын түрдүү элдер бар. Көпчүлүк элдер көп улуттуу мамлекетте жашашат.

1. документтерди талдоо;

Улуттук өз алдынча аң-сезим – улуттук коомчулуктун мүчөлөрүнүн алардын тарыхы, азыркы абалы жана өнүгүү перспективалары жөнүндөгү идеяларынын мазмунун жана өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле окшош коомдордун арасындагы орду жөнүндө ой жүгүртүүлөрдүн, баа берүүлөрдүн, көз караштардын жана мамилелердин жыйындысы. жамааттар жана алар менен болгон мамилелердин мүнөзү.

Улуттук өзүн-өзү аң-сезимдин карама-каршылыгы – бул кландык, феодалдык-уруулук, улутчулдук же расисттик идеологиялык-саясий көз караштардын тар алкагы.

2. Байыркы Греция менен Байыркы Римдин саясий окуулары (Солон, Перикл, Демокрит, Протагор, Платон, Аристотель, Цицерон)

4. коомдун жана инсандын өнүгүшүнүн жана иштешинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн тактоо;

Социологиянын предмети төмөнкүлөрдү камтыйт :

Саясий чечимдердин ыкмалары:

Мыйзамдуулуктун мүнөздөмөлөрү.

3. Жамандыкты дароо, жакшылыкты акырындык менен жасоо керек.

саясаттагы адам

Милдет : өз өлкөсүнүн улуттук кызыкчылыктарын башка элдердин жана мамлекеттердин кызыкчылыктары менен айкалыштыруу.

мыйзамдуу

Субъект саясаттын аң-сезимдүү алып баруучусу. Адамга кеңири демократиялык укуктар жана анын саясий керектөөлөрүн канааттандыруу, толук кандуу саясий ишмердүүлүк үчүн мүмкүнчүлүктөр берилген демократиялык коомдо гана адам саясаттын субъектиси боло алат. Адамдын саясий субъект катары калыптанышынын шарттарына ошондой эле төмөнкүлөр кирет: саясий аң-сезимдин өнүгүшү, билим деңгээли, маданияты, саясий ой жүгүртүүсү, жамааттык активдүүлүгү ж.б.

III этап - кабыл алынган иш-чаралардын планын тандоо жана тактоо.

Революциянын жана диктатуранын идеялары.

— чечимдерди кабыл алуунун жакшы жолго коюлган механизми;

Дүйнөдөгү баардык кыйынчылыктарга жана кырсыктарга чиркөөнү күнөөлөгөн бургерлерди коргогон теориялардын пайда болушу. Бийликтин чыныгы булагы – эл.

Административдик-

Бийликтерди бөлүштүрүү зарылдыгынын негиздери.

түзмөк

2. ырааттуу чектөөлөр ыкмасы («бутактар» ыкмасы) - күтүлбөгөн жагдайлар үчүн демейки башкаруу иштерине дайыма оңдоолорду киргизүү;

Саясаттын адам-субъекти жана объектиси.

коомду 3 тапка бөлгөн: бай плутократия, орто тап (мамлекеттин колдоосу), пролетариат.

Коом жөнүндөгү окууну белгилөө үчүн «социология» терминин 1842-жылы француз окумуштуусу Огюст Конт илимий жүгүртүүгө киргизген.

5. Коомдук-экономикалык формация - коомдун тарыхый өнүгүүсүнүн өзүнүн өндүрүш ыкмасына туура келген этабы.

буржуазиялык

4. оюн ыкмалары: кырдаалды алдын ала куруу, процесстин өнүгүшүнүн тигил же бул вариантын туурап, конфликт;

2. саясий кырдаалга адекваттуу эмес баа берүү, аны жөнөкөйлөштүрүү же абсолютташтыруу коркунучу;

Негизги чыгармасы "Эгемен". туруксуз

1. рационалдуу-универсалдуу метод - аны чечүүнүн жолдорун сарамжалдуу обочолонтуу жана тандоо, коюлган милдеттерге эң ылайыктуу: маселени коюу - аны чечүү;

Адамдар ар кандай конфессияларга кирет: христиандар (православдар, католиктер, протестанттар), буддисттер, мусулмандар (шииттер, суннилер) ж.б.

Социалдык саясаттын милдеттери элдин жыргалчылыгын жогорулатуу, эмгек шарттарын жана адамдардын турмушун жакшыртуу; коомдук мамилелердин бардык чейрелерунде социалдык адилеттуулук принцибин ого бетер толук ишке ашыруу; таптардын, социалдык топтордун жана катмарлардын жакындашуусу.

- калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу;

Приоритеттүү функциялар  

Улут – бул адамдын белгилүү бир элге таандыктыгы.

70-жылдардын ортосуна чейинки күч концепциясы.

Тема:

Башкаруу формалары

1. координация - дайыма өзгөрүп туруучу шарттарда аракеттенген адамдардын ар түрдүү массасынын аракеттерин координациялоо;

Социологиянын өнүгүүсүндөгү илимге чейинки этап

Орто кылымдык адашмалар католик чиркөөсүн кескин сынга алуу, кереметтүү ырым-жырымдар, мүлк, пайда. Дин кызматчылар табын жоюу, алгачкы христиан чиркөөсүнө кайтып келүү талабы.

режими

Коомдук жана саясий структуралардын ортосундагы мамилелердин туруктуулугу

2. өкүлчүлүктүү демократия: калк мыйзам чыгарууга жана күнүмдүк башкарууга өз өкүлдөрүн сунуштайт;

Конфессиялар: саясий турмушта диний топтордун активдешүүсү (ваххабизм, шииттер менен суннилер ортосундагы кагылышуулар ж.б.).

Элдердин саясатка активдүү катышуусу СССРдин, Югославиянын кулашына, Иран менен Ирактын ортосундагы согушка алып келген.

Гипотеза илимий теориянын өзөгү болуп саналат.

Nicolo

Социология жана саясат таануу предмети

Социологиялык метод – социологиялык билимдерди куруунун жана негиздөөнүн жолу, социалдык чындыктын теориялык жана эмпирикалык билиминин ыкмаларынын, процедураларынын жана операцияларынын жыйындысы.

Саясий
социалдык
Аскердик (полиция)

1. Социалдык антагонизм — коомдун негизги таптарынын элдешкис карама-каршылыгы.

Аристотель (б. з. ч. 384-322)

- коомдо өкүм сүргөн маданий нормалардын жогорку эффективдүүлүгү.
- социалдык чыр-чатактар;

3. саясий чечимдерди кабыл алуунун жабык мүнөзү;

Фашизм – бул бир улуттун экинчи улуттан артыкчылыгын жар салып гана тим болбостон, «төмөн» улуттарды жок кылууга чакырган идеология жана саясат.

Жаңы убакыт (XNUMX-XNUMX кылымдар)

1. түз демократия: калк бийликке түздөн-түз таасир этет;

Саясий процесстин типологиясы:

Өлкөнүн өнүгүү тенденциялары

Этникалык жамааттар:

Гипотеза – изилденүүчү коомдук кубулуштун түзүлүшү же анын компоненттеринин ортосундагы байланыштардын мүнөзү жөнүндөгү илимий жактан негизделген божомол.

Шайлоо квалификациялары:

7. Социалдык динамика – социологиянын коомдук прогресс теориясын иштеп чыгуучу бөлүмү.

Шайлоо системасы – бул мамлекеттин шайлануучу органдарын түзүүнүн тартиби, анын негизинде парламенттин, өкмөттүн жана шайлоочулардын ортосундагы мамилелер аныкталуучу эрежелердин жыйындысы.

белгилүү бир топко кирген адамдардын бөлүнүшү, обочолонушу, анын өзүн-өзү өнүктүрүүгө, улуттук көз карандысыздыкка умтулуусу (улуттук тенденция)

10. Эмпиризм фактыларга негизделген, тажрыйбалуу ыкма.

Этностор аралык чыр-чатактар ​​эки тараптын кызыкчылыгында чечилиши мүмкүн.

Коом – бул бирдиктүү система, б.а. катуу белгиленген чектерде бири-бири менен өз ара аракеттенип, белгилүү бир тартипте жайгаштырылган иреттүү бөлүктөрдөн турган бүтүн, андагы ар бир индивид так аныкталган позицияны ээлейт.

Эркин инсандын жана адилет коомдун таламдары шайкеш келген «акыл падышачылыгы» инсанды саясий, адеп-ахлактык, эстетикалык тарбиялоонун ролун негиздөө.

Теманын негизги түшүнүктөрү:

«Саясат таануу» термини илимий жүгүртүүгө XX кылымдын 90-жылдарында киргизилген. Ал грек тилинен келип чыккан: “poliity” (“мамлекеттик же коомдук иштер”) жана “logos” (“билим”) – “мамлекеттик иштер жөнүндөгү илим”.

Федералдык

2. коомдук байланыштардын, коомдук институттардын жана уюмдардын мүнөзүн тактоо;

— эл аралык мамилелердин татаалданышы;

Улутчулдук – улуттар аралык кастыкты жана кастыкты козутууга багытталган идеология жана практика. Улутчулдуктун ашынган түрү – фашизм.

этникалык жамааттар

XIX кылымдын аягы - 40-жылдардын аягы. Негизги көңүл изилдөөгө бурулду

туруксуз

3. сурамжылоо (анкета, интервью);

3. аралаш сканерлөө ыкмасы - коомдун саясий көйгөйлөрүнө кеңири рационалдуу көз караш жана алардын эң типтүү касиеттерин тандоо.

энтропия жана борбордон четтөөчү күчтөр интеграциядан үстөмдүк кылат;
3.Mode

чечимдер башкаруучулук жөндөмүн жоготот, режимдин өзү легитимдүүлүгүн жоготот.
(1588-1679)
жарандык коом доктринасынын негизин түзгөн коомдук келишим теориясын иштеп чыккан . тоталитардык
— жарандардын жүрүм-турумунун туруктуу институтташтырылган формалары;

2. бийликти борборлоштуруунун (децентралдаштыруунун) деңгээли;

Социологиялык изилдөөнүн башка элементтери: программа, иш планы, инструменттер, тандап алуу, маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана талдоо.

Макиавелли

Бийликти жүзөгө ашыруунун маалыматтык режимин жөнгө салуу.

Коомдук-саясий ой-пикирдин өнүгүшү негизинен диний лидерлердин аракети менен шартталган. Саясий бийликтин теологиялык теориясын негиздөө.

Бийлик өлкөнүн ичиндеги жана эл аралык аренадагы күчтөрдүн тең салмактуулугунун өзгөрүшүнө адекваттуу жооп кайтарат.

саясий чечим болуп саналат:

1. мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтеринин бөлүнүү жана тең салмактуулук даражасы;

8. Социалдык статика – социологиянын тоңгон абалда коомдук системанын иштөө шарттарын жана мыйзамдарын изилдөөчү бөлүмү.

Саясий бүтүндүктүн бузулушу; унитардык

Уруу, уруу, улут, улут.

Социалдык жактан -

6. жалпы өзүн-өзү аңдоо.

Адамдын жүрүм-турумунун мыйзамдары:

Коом жөнүндөгү окууну белгилөө үчүн «социология» терминин 1842-жылы француз окумуштуусу Огюст Конт илимий жүгүртүүгө киргизген.

II этап - топтоо.

баштапкы маалыматтарды чогултуу үчүн төрт негизги ыкмалары болуп төмөнкүлөр саналат:

Туруктуу Ал элдердин ез ара байышына, улуттук баалуулуктарды алмашууга, алардын ар тараптан жакындашуусуна, ез ара тушунушуунун, ишенимдин, достуктун, тынчтыктын чыцдалышына кемек керсетет.

Саясий таасирдин объекттери: тышкы саясат; ички саясий.

Этникалык дифференциация -

Саясий теорияны теологиядан бошотуу, гуманизмдин өнүгүшү.

Платон

Социалдык саясат – коомдун кеңири катмарларынын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган коомдун социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүнү башкаруу боюнча мамлекеттин ишмердүүлүгү.

5. борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын укуктарынын жана прерогативтеринин өз ара байланышы.

1. окуяларга байкоо жүргүзүү;

Этноцентризм – өзүнүн улуттук маданиятынын өзгөчө тууралыгына ишенүү жана башка элдердин маданий жетишкендиктерин кемсинтүү тенденциясы.

1. жалпы аймак;

3. саясий окуялардын түз же кыйыр катышуучуларын сурамжылоо;

Саясат таануу – саясий мамилелер тармагын изилдөөчү коомдук илим.

1. жашаган жери боюнча квалификация;

Саясий чечим – саясий аракеттердин максаттарын, этаптарын, аларга жетүү жолдорун аныктоонун жамааттык же жеке процесси.

1. Иштөө режими

Либералдык саясий идеологиянын калыптанышы.

Саясий чечимдин объективдүүлүгүнө жана оптималдуулугуна таасир этүүчү факторлор:

Социологиялык изилдөөнүн методдору жана саясат таануунун изилдөө ыкмалары

Авторитардык
таптык табият

Социологиянын изилдөө объектиси болуп коом (жеке адамдардын жамааты жана алардын ортосундагы мамилелер) саналат.

Социология – инсандардын, социалдык топтордун, таптардын, элдердин ишмердүүлүгүндөгү бул мыйзамдардын жана мыйзам ченемдүүлүктөрдүн иштөөсүнүн жалпы жана өзгөчө мыйзамдары жана мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим.
Республика (президенттик, парламенттик, аралаш)

Ал илимий-техникалык революцияга негизделген (өндүрүштү адистештирүүнү да, кеңири кооперацияны да камтыйт). Трансулуттук корпорациялардын дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө филиалдары бар.

Жашоо режимдери

9. Социалдык фактылар - табигый фактылар катары жеке адамдан көз карандысыз жашаган жамааттык адаттар, салттар, жүрүм-турум эрежелери, ырым-жырымдар.

Социология социалдык саясаттын теориялык негиздерин иштеп чыгат.

3. коомдук-саясий мамилелерди жөнгө салуу, демократия концепциясын түзгөн көйгөйлөрдүн бүтүндөй комплекси;

3. жалпы тил;

Саясий ойдун тарыхы

Саясий мамилелер коомдук мамилелердин – экономикалык, социалдык, идеологиялык мамилелердин жыйындысы менен бирге каралат

- материалдык өндүрүштүн төмөндөшү;

Саясий процесстин этаптары:

4. саясий чечимдерди табуу жана ишке ашыруу жолдору;

Саясий ой билимдин өз алдынча тармагы катары бөлүнбөй, мифологиялык формада чагылдырылган. Күчтүн кудайдан келип чыгышынын жүйөсү үстөмдүк кылган.

Предметтик социология – бул илимпоз реалдуу фактыларды сүрөттөгөн, түшүндүргөн жана социалдык маселелерди практикалык түрдө чечкен теориялык концепциялардын жыйындысы.

(1469-1572)

1. саясий системанын динамизми;

тарыхта биринчи жолу катмарлануу теориясын жараткан. Ал коомду 3 тапка бөлгөн: эң жогорку (даанышмандар); орто (жоокерлер); төмөнкү (кол өнөрчүлөр жана дыйкандар).
Мыйзам чыгаруучу жашоо мүмкүнчүлүктөрүн теңештирүүгө умтулушу керек.3. Механикалык тилектештик - бул жеке адам өзүнө таандык болбогон жана жамаатка сиңген коомдун уюму.

Саясий мамилелер коомдук мамилелердин – экономикалык, социалдык, идеологиялык мамилелердин жыйындысы менен бирге каралат

2. "Идеалдуу типтер" - социалдык чындыкты түшүнүү үчүн изилдөөчү тарабынан түзүлгөн жана колдонулган чектөөчү түшүнүктөр, менталдык логикалык конструкциялар.

Элитисттик.демократиянын.күндөрүнүн.теориясы.

феодалдык

5. коомдук түзүлүштөрдү, айрым структуралык элементтердин өз ара мамилелеринин мүнөзүн изилдөө.

Мамлекеттик түрлөрү

3. саясий чечимдерди кабыл алуу процессине тике же кыйыр түрдө таасир этүүчү партиялык жана мамлекеттик структуралардын өз ара аракети;

6. Азыркы саясат таануу (М. Вебер, Г. Моска, В. Парето).

3. коомдук мамилелердин жана коомдук процесстердин мыйзамдарын жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн түшүнүү;

Дин менен мамлекеттин саясаттагы орду.


0 replies on “Социология”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *