Өнүгүү үчүн балдар үчүн тапшырмалардын логикасын кантип иштеп чыгуу керек

 • Шайкеш келбегенди туташтырыңыз. Бул милдет эки толугу менен бири-бирине дал келбеген нерселерди (өтүк жана ай, наушник жана дасторкон) бириктирүүнү камтыйт. Мындай оюн бир темадан экинчи темага тез жана оңой өтүүгө, аларды бириктирүүгө үйрөтөт.
 • Өспүрүмдөрдүн психикалык ишмердүүлүгүнүн негизги өзгөчөлүгү – абстракттуу ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүнүн өсүшү. Кабыл алуунун кадимки чегинен чыгууга мүмкүндүк берет.

Орто жана жогорку мектеп жашындагы балдардын логикасын өнүктүрүү

 • Rebuses. Алар баланын логикасын жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн активдештирүүгө жардам берет. Оригиналдуу ой жүгүртүүгө үйрөн.

Көнүгүү мисалдары

 • туура түшүнүктөрдү иштеп чыгуу, алардын ишенимдүүлүгүн баалоо;

Мыйзамдарды, теоремаларды жана теорияларды изилдөө улуу мектеп окуучуларынын психикалык өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизет. Бул түшүнүктөр менен иштөөнү үйрөнгөн өспүрүм өз алдынча билим алууну улантууда.

 • семантикалык корреляциялар. Кичинекей окуучулар үчүн предметтин атын анын сүрөтү менен салыштыруу зарыл болгон дидактикалык оюндар колдонулат. Жаш өткөн сайын түшүнүктөр татаалдашып, мамилелерди түшүнүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет.
 • Ширеңкеден же саноо таякчасынан табышмактар. Кичүү жана орто жаштагы балдар үчүн алар жөнөкөй болот, ал эми улуу окуучулар үчүн татаалыраак тапшырмалар тандалат.

Орто жана жогорку мектеп курагындагы балдардын логикасын жакшыртуу үчүн кызыктуу, адаттан тыш чечимдерди табууга багытталган оюндарды колдонуу маанилүү. Тапшырма тандоо, сунушталган позицияларды талдоо керек болгон жагдайларды түзүү зарыл. Сиз ошондой эле бир эле маселе боюнча ар кандай көз караштар менен таанышууну колдоно аласыз, интеллектуалдык атаандаштыктын кырдаалына катыша аласыз.

 • Окуяларды түзүү. Мектепке чейинки балдар үчүн сиз даяр планды сунуштай аласыз. Улгайган балдар тапшырманы план түзгөндөн кийин башташы керек.
 • Жалпылоо, мында бир нече объекттердин жалпы касиеттерин издөөнү үйрөнүү ишке ашат. Окуучу канчалык чоң болсо, ошончолук көп кубулуштарды же предметтерди ар кандай жолдор менен окшоштуктарды таба алат.

Тапшырмалар белгилүү этаптарды сактоо менен ырааттуу түрдө аткарылат. Башында, көйгөйдү чечүү, ребус же табышмак менен күрөшүү каалоосу маанилүү. Андан соң окуучу шарттарды талдап, аны чечүүнүн жолдорун издейт. Окуучу талашып-тартышып, андан чыгуунун мүмкүн болгон жолдорун талдайт, эксперимент жүргүзөт. Чечүүнүн так жолу аныкталганда бала аны далилдеп, негиздейт. Андан кийин чечим текшерилет жана керек болсо оңдолот.

Жаш өткөн сайын, ой жүгүртүү курсу өнүгө берет. Математика сабагында логикага өзгөчө көңүл бурулат. Окуучулар өздөрүнүн жаш курагына, ошондой эле интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүнө туура келген маселелерди чыгарышат. Психикалык ишмердүүлүк менен практикалык аракеттердин байланышы орто жашта дагы сакталып, улуу куракта абстрактуу-теориялык ой жүгүртүү үстөмдүк кыла баштайт. Ал тышкы дүйнөнүн мыйзамдарын чагылдырган, анын маанилүү жактарын аныктоочу абстракттуу өкүмдөрдүн жана түшүнүктөрдүн ролун аткарат.

 

 • Словодель. Бир чоң сөздүн тамгаларынан эң көп майда сөздөрдү жасоо керек. Бала канчалык көп сөздөрдү айтса, анын ой жүгүртүү процесстери ошончолук жакшы иштейт.

Башталгыч мектептен баштап, бүткүл бойго жеткен мезгилде окуучу активдүү өнүгүп, алган билимин колдонууга үйрөнөт. Балдардын логикасын жакшыртуу үчүн бир катар ыкмалар иштелип чыккан. Ар бир ыкма балдардын жашына жараша колдонулат: 6-8 жаштагы окуучулар үчүн лабиринттерди, табышмактарды же табышмактарды колдонсо болот. Орто же жогорку мектеп жашындагы мектеп окуучулары үчүн үстөл оюндары (шашка, шахмат) же олуттуу тапшырмалар ылайыктуу.

 • предметтерден, кубулуштардан байланыштарды табуу;

Психикалык активдүүлүктү калыптандыруунун ыкмалары:

Улгайган мектеп окуучуларынын психикалык активдүүлүгү кичүү мектеп окуучуларынан айырмаланат:

Психологияда бир катар ыкмалар жана көнүгүүлөр колдонулат, алардын ар бири ымыркайда жана андан улуу балдарда логиканы өнүктүрөт. Бул ыкмаларды мугалимдер жана ата-энелер балдарынын жашына жараша колдонушат. Универсалдуу көнүгүүлөр иштелип чыккан, алар ар бир адам үчүн кызыктуу болот:

Күчтүү логикалык ой жүгүртүү балага материалды берүүгө, окуганынын же көргөнүнүн маанисин түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Когнитивдик активдүүлүктүн туу чокусу 5 жаштан 10 жашка чейин туура келет, андыктан бул мезгилде машыгуу үчүн бир дагы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо керек.

 

Ой жүгүртүү адамдын эң маанилүү психикалык функциясы. Бул жалпылоолордун жардамы менен кубулуштарды, объективдүү чындык объектилерин таанууга, алардын ортосундагы байланыштарды же мамилелерди ачууга мүмкүндүк берүүчү психикалык ишмердүүлүк. Бала кичинекей кезинен тарта дүйнөнү жана аны курчап турган кубулуштарды изилдейт. Ар бир курактык этап психикалык ишмердүүлүктүн өзүнүн түрү менен мүнөздөлөт. Менталитеттин калыптанышынын ар бир этабы өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ, баланын мектепке чейинки жашоосунун ар бир мезгилинин өнүгүшү мектеп курагында логикалык жөндөмдүүлүктөргө түрткү берет.

да кара

Балдардын логикасын өнүктүрүү үчүн каражаттар

 • Үлгүлөр. Окуучулар бир эмес, бир нече объектилердин же сүрөттөрдүн өзгөчөлүктөрүнүн негизинде үлгүлөрдү кура алышат.

 • Спецификация. Окуучу эң маанилүү өзгөчөлүгүн бөлүп, аны анча маанилүү эместеринен ажырата билиши керек.

Класста кичинекей окуучулар логиканы өнүктүрүшөт, ошол эле учурда төмөнкү көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү алышат:

Өнүккөн аң-сезим окуучуга курчап турган дүйнөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн, жаратылыштагы себеп-натыйжа байланыштарын, коомдун турмушун, адамдардын ортосундагы мамилелерди багыттоого мүмкүндүк берет. Бардык мүмкүн болгон ыкмаларды жана ыкмаларды колдонуу менен логиканы комплекстүү түрдө иштеп чыгуу зарыл.

Кенже мектеп курагындагы балдардын ата-энелеринин жана мугалимдеринин алдында турган негизги милдет – рефлексиянын бардык түрлөрүн жетилтүү. Алар мектепке чейинки курактагы балага жыйынтык чыгарууга, жыйынтык чыгарууга, ошондой эле өз алдынча билим алууга мүмкүндүк берет.

 • Классификация. Студенттер үчүн сүрөттөр даярдалып, ал кандайдыр бир касиетке жараша айкалыштырат. Улгайган куракта алар бир нече белгилерди бөлүп, аларга жараша нерселерди же кубулуштарды классификациялай алышат.
 • Объекттерге инструкцияларды жазуу. Бала өзү объектти колдонуу жолдорун аныктайт жана аларды сүрөттөйт.

Башталгыч мектеп жашындагы балдардын логикалык ой жүгүртүүсү

 • үйрөнгөн теориялык материалды практикада колдонуу.

Балдардын ой жүгүртүүсүнүн өсүшү - өнүгүүнүн маанилүү элементи. Бул убакыттын ичинде балада нейрон байланыштарынын саны өтө жогору болгондугуна байланыштуу. Жана баарыбызга белгилүү болгондой, адамдын мээсинин иштеши мындай байланыштардын санына жараша болот.

 • Анализ/синтез. Бул түшүнүктөр өз ара байланышта жана бири-биринен ээрчишет. Талдоо учурунда объект бир же бир нече касиеттери менен топтон бөлүнөт. Синтез учурунда объекттердин ар кандай белгилери же касиеттери бир бүтүнгө бириктирилет.

Мектепке кирүү менен, башкача айтканда, 6-7 жашка чыкканда баланын аң-сезими тездетилген темпте өнүгөт. Бул процесс өз алдынча же башкалардан бөлөк болбойт, ошондуктан балдарга кичинекей кезинен баштап табышмактарды, табышмактарды, табышмактарды чечүүнү сунуштоо зарыл. 5-6 жашында визуалдык эффективдүү, андан кийин визуалдык-образдуу ой жүгүртүү үстөмдүк кылганына карабастан, логиканы мектепке чейинки курактан баштап өнүктүрүүгө болот.

 • маанилүү маалыматты экинчиликтен ажырата билүү;
 • Салыштыруу. Ар кандай объектилерди жана кубулуштарды салыштырып, алардын жалпы же айырмалоочу белгилерин таба аласыз. Ошол эле учурда, сыртынан караганда, алар салыштырууга түшөт, алар окшош эмес болушу мүмкүн. Окуучунун милдети – окшош эмес көрүнгөн объектилердин окшоштуктарын табуу. Бир эле топтун объектилериндеги айырмачылыктарды таба билүү да маанилүү.

Балдардын логикасын өркүндөтсө болот, бул үчүн бир нече амалдар бар.

 • Жаш кезинде алган көндүмдөрдүн аркасында бала илимдин негиздерин: математика, информатика, физика, химия ж.б.у.с. жалпылоо, абстракциялоо, салыштыруу, логикалык ой жүгүртүү, жыйынтык чыгаруу, далилдөө.
 • Жогорку мектеп курагында конкреттүү образдар менен идеяларды конкреттештирүү, иллюстрациялоо, мазмунду, түшүнүктөрдү ачуу жөндөмү өнүгөт. Бул мезгилде мугалимдин беделине гана эмес, башка олуттуу булактарга таянуу менен критикалык ой жүгүртүү жөндөмү өнүгөт. Себептик байланыштарды талдоо менен өспүрүмдөр көбүнчө талашып-тартышып, чоңдорунун – мугалимдеринин жана ата-энелеринин пикири менен макул эместигин билдиришет.
 • өз чечимин негиздөө, далилдөө жөндөмү;

Логикалык ой жүгүртүү чыгармачыл жана өнүккөн инсанды калыптандыруунун бир бөлүгү. Бул жагдайларды баалоого, чечимдерди кабыл алууга жана болуп жаткан окуяларды талдоого жардам берген маанилүү интеллектуалдык сапат. Ошондуктан балдардын логикасын өркүндөтүү абдан маанилүү деп эсептейбиз. Психикалык ишмердүүлүктүн калыптанышынын бардык этаптарынан өтүп, бала керектүү билимге, көндүмгө жана жөндөмгө ээ болот.

Балаңыз мектептен начар баа алып, үй тапшырмасын өзү жасай албайбы?

Сиз эки жуманын ичинде академиялык көрсөткүчтөрдү жакшыртсаңыз болот, анткени мээни башка органдар сыяктуу эле машыктырууга болот. Мурда IQ генетикалык жактан берилген жана аны өзгөртүү мүмкүн эмес деп ойлошкон. Бирок Лондон университетинин коллежинин нейровизуализация борборунун окумуштуулары адамдын интеллектинин өнүгүшү өмүр бою уланарын, мээ карыганга чейин жаңы нейрондорду түзө аларын далилдешти.

Мээңизди тынымсыз машыктырсаңыз, психикалык жөндөмдүүлүктөр абдан жакшырат. Мындай тренингдерге эйдетика жана мнемотехника, тез окуу жана спортту жаттоо боюнча сабактар ​​кирет. Биздин тренингдерибизде балдар жана чоңдор эс тутумун жакшыртат, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт, окуу ылдамдыгын жана концентрациясын жогорулатат!

Бул көнүгүүлөрдү ар кандай курактагы адам аткара алат, бирок бул балдар үчүн өзгөчө маанилүү. Биздин IQ логикалык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Баланын логикалык ой жүгүртүүсү анын жаңы материалды тез өздөштүрүү жана мектептеги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу жөндөмүнөн көз каранды. Кошумчалай кетсек, мээ 15 жашка чейин эң активдүү "селкинчек" болот.

Логикалык ой жүгүртүүңүздүн деңгээлин текшерүүнүн универсалдуу жолу

Эми ар бир адам өзүнүн интеллектинин деңгээлин биле алат! Болгону бир барак кагаз жана калем керек. Биз кичинекей тесттен өтөбүз: ал 5 суроодон турат, алардын ар биринде жооп варианттары бар. Суроолор сизге анча-мынча акылга сыйбагандай сезилет, бирок алардын артыкчылыгы билимди же эрудицияны талап кылбайт – логикалык ой жүгүртүү жөндөмү гана текшерилет. Анткени адам муну билсе, калганынын баары технологиянын иши. Бардык суроолор бирдей принципке ээ: маселенин шарттарына таянып, логикалык чынжырды куруп, туура жоопту табуу керек.

Тест суроолорун окуп, туура деп эсептеген жоопторду белгилеңиз. Аягында сиз туура жооптордун санын эсептеп, логикаңыз канчалык өнүккөндүгүн билесиз. Ар бир туура жооп үчүн бир упай берилет. Сыноо чоңдор үчүн да, балдар үчүн да ылайыктуу. Тестти бүтүрүү үчүн сизге 5 мүнөттөн ашык эмес убакыт берилет.

Кийинчерээк мен сизге 3 жөнөкөй көнүгүүлөрдү көрсөтүп, айтып берем, муну эки жума бою жасоо менен балаңыз класстагы эң акылдуу болуп калат!

Логикалык ой жүгүртүү деңгээлин текшерүү үчүн тест

1. Кээ бир үлүлдөр тоо болуп саналат. Бардык тоолор мышыктарды жакшы көрөт. Ошентип, бардык үлүлдөр мышыктарды жакшы көрүшөт.

2.Мурду кызыл болсо элдин эч кимиси президент боло албайт. Бардык адамдардын мурду кызыл болот. Бул эч ким президент боло албайт дегенди билдирет.

3.Жаман адамдар гана алдайт же уурдайт. Катя жакшы.

4. Гүлдөр жашыл жаныбарлар. Гүлдөр арак ичет.

5. Жакшы жетекчилер асмандан түшөт. Жаман жетекчилер ырдайт.

ТЕСТ ЖООПтору:

1 - туура эмес

2 - Туура

3 - Жогоруда айтылгандардын бири да жок

4 - Кээ бир жашыл жаныбарлар арак ичет

5 - Жогоруда айтылгандардын бири да жок

Эгер сиз 5 упай топтосоңуз, логикалык ой жүгүртүүңүз эң сонун деп эсептелинет. 4 упай - жакшы жыйынтык, ал эми 3 же андан төмөн болсо, логикаңызды бекемдешиңиз керек дегенди билдирет.

Балдардын логикалык ой жүгүртүү деңгээлин аныктоочу жөнөкөй тест

Бала эмне үчүн көйгөйлөрдү чече албай жатканын аныктоого жардам бере турган үч тапшырма.


Бул тест логикалык ой жүгүртүүнүн үч негизги компоненти менен көйгөйлөрдү аныктоого багытталган. Алар менен көйгөйлөр көбүнчө балдарда пайда болот жана бул методологияны андан ары өнүктүрүү үчүн негиз болуп саналат.

Баланын логикалык ой жүгүртүү деңгээлин аныктоочу тест

№1 тапшырма - Жөнөкөй окшоштуктар

Студент сол жагына жайгаштырылган сөздөрдүн бир түгөйүн изилдеп, алардын ортосундагы логикалык байланышты орнотот, анан аналогия боюнча оң жактагы жупту тандап, сунушталган сөздөрдөн керектүү түшүнүктү бөлүп алат.

Максаты:
ой жүгүртүүнүн логикасын жана ийкемдүүлүгүн, аналогияларды түзө билүү, байланыштарды түзүү.

1. чуркоо

туруу

Кыйкыр

а) унчукпа, б) сойло, в) ызы-чуу, г) чакыруу, д) туруктуу

2. Паровоз

вагондор

Ат

а) күйөө б) ат в) сулу г) араба д) ат

3. Бут

жүктөө

Көздөр

а) баш, б) көз айнек, в) көз жаш, г) көз, д) мурун

4. Уйлар

үйүр

Дарактар

а) токой, б) кой, в) мергенчи, г) отор, д) жырткыч

5. Малина

мөмө

Математика

а) китеп, б) стол, в) парта, г) дептер, д) бор

6. Кара буудай

талаа

Алма дарагы

а) багбан б) тосмо в) алма г) бакча д) жалбырак

7. Театр

көрүүчү

Китепкана

а) текчелер б) китептер в) окурман г) китепканачы д) кароолчу

8. Пароход

жээк

Поезд

а) рельс, б) станция, в) жер, г) жүргүнчү, д) шпал

9. Карагат

мөмө

Pot

а) меш, б) шорпо, в) кашык, г) идиш, д) ашпозчу

10. Оору

мамиле кылуу

Телевидение

а) күйгүзүү, б) орнотуу, в) оңдоо, г) батир, д) мастер

11. Үй

полдор

Тепкичтер

а) жашоочулар, б) кадамдар, в) таш

Натыйжалар:
сегизден онго чейин туура жооптор ой жүгүртүү логикасынын жогорку деңгээлин, 6-7 жооп жакшы, 5 жооп жетиштүү, 5тен аз жооп болсо төмөнкү деңгээлди көрсөтөт.

№2 тапшырма - ашыкчаны алып салуу

Окуучу ар бир сөздүн ичинен туура келбеген, ашыкча сөздөрдү таап, себебин түшүндүрүшү керек.

Максаты:
жалпылоо, классификациялоо жөндөмүн изилдөө.

 1. Шам, чырак, күн, шам.
 2. Өтүк, бут кийим, боо, кийиз өтүк.
 3. Ит, жылкы, уй, багыш.
 4. Стол, отургуч, пол, керебет.
 5. Таттуу, ачуу, кычкыл, ысык.
 6. Көз айнек, мурун, кулак.
 7. Трактор, комбайн, машина, чана.
 8. Лондон, Киев, Волга, Минск.
 9. Ызы-чуу, ышкырык, күн күркүрөө, мөндүр.
 10. Шорпо, желе, кастрюль, картошка.
 11. Кайың, карагай, эмен, роза.
 12. Абрикос, шабдалы, помидор, апельсин.

Натыйжалар:

 1. Туура жооптордун санын аныктоо (кошумча сөздү бөлүп көрсөтүү).
 2. Эки жалпы түшүнүктү колдонуу менен канча катар жалпыланганын аныктаңыз (кошумча "казан" идиш, калганы тамак).
 3. Бир жалпы түшүнүктү колдонуу менен канча катар жалпыланганын табыңыз.
 4. Өзгөчө жалпылоо үчүн маанилүү эмес касиеттерди (түстөр, өлчөмдөр, ж.

Натыйжаларды баалоонун ачкычы: жогорку деңгээл - жалпы түшүнүктөр менен жалпыланган 7-12 катар; жакшы - эки менен 5-6 катар, ал эми калган бир менен; орто - бир жалпы түшүнүк менен 7-12 катар; төмөн - бир жалпы түшүнүк менен 1-6 катар.

№3 тапшырма - Ой жүгүртүү ылдамдыгын үйрөнүү

Төмөнкү сөздөрдө тамгалар жок. Ар бир сызык бир тамгага туура келет. Үч мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча көп жеке ат атоочторду түзүү керек.

Максаты:
ой жүгүртүү ылдамдыгын үйрөтүү, бүт сүрөттү көрүү жөндөмүн изилдөө.

Сөздөр:

н-ра д-р-ин п-и-а п-с-о

Мырза с-м-к р-ба о-н-

п-ле к-м-н ф-н-ш с-о-ок

к-са п-с-к х-кк-т к-ш-а

т-ло с-но у-и-карагай ш-ш-а

р-ба с-ол к-р-ца п-р-г

р-ка ш-о-а б-р-үш-п-а

п-ла к-и-а п-э-д б-р-б-н

с-ло с-л-це с-эг к-н-и

м-ре д-с-а в-с-а д-р-в-

Натыйжалар: 25-30 сөз – ой жүгүртүүнүн жогорку ылдамдыгы; 20-24 сөз - ой жүгүртүүнүн жакшы ылдамдыгы; 15-19 сөз – ой жүгүртүүнүн орточо ылдамдыгы; 10-14 сөз – орточодон төмөн; 10 сөзгө чейин - инерттүү ой жүгүртүү.

Мектеп проблемаларын туура чечүүнүн ыкмалары

Көйгөйлөрдү чечүүдөгү көйгөй көбүнчө баланын көйгөйдү кантип элестетүү керектигин билбегендигинде. Бул куракта алардын көрүү кабылдоосу эң жакшы өнүккөн. Демек, маселенин бардык шарттары эскиз же таблица түрүндө сызылышы керек. Эми мен сиздерге мектеп окуу китептеринде абдан көп болгон мындай маселелерди чечүүнүн методикасын көрсөтөм.

Тапшырма

Үч кыз - Валя, Наташа жана Катя театрга ар кандай түстөгү көйнөктөрдү кийишкен: бири ак, экинчиси боз, үчүнчүсү кара. Ар кимиси кандай көйнөктө болгон, эгер Валя кара эмес, боз эмес экени белгилүү болсо, Катя кара эмес.

Биз үстөлдү тартабыз:

ак боз кара
Валя + - -
Наташа
Катя -

Белгилүү маалыматтарды таблицага жайгаштыруу менен ким кайсы көйнөктө болгону дароо айкын болот.

Кийинки көнүгүүлөр

Анаграммалар - бул сөздөр кокустук иретинде кайра тизилген сөздөр. Чечим түпнуска сөздүн аныктамасы болуп саналат. Чоң сүрөттү көрүүгө жардам берет.

CHNETIE - окуу

АЛИГОК - логика

SHLYNMEIE - ойлонуу

АОГВОЛМОЛКО - баш катырма

Аналогияларды тандоо жана куруу жана маалыматты классификациялоо жөндөмүн үйрөтүү үчүн төмөнкү оюндар ылайыктуу:

Оюн №1: Белгисиз санды тап

ТАЖЫ КРАНА

51639?

Чечим:
CROWN сөзүндө беш түрдүү тамга бар. Анын астына жазылган сан беш түрдүү цифрадан турат.

Келгиле, аларды бири-бирине ылайыкташтырып көрөлү:

К тамгасы 5 санына туура келет;

P тамгасы 1 санына туура келет;

О тамгасы 3 санына туура келет;

H тамгасы 7 санына туура келет;

А тамгасы 9 санына туура келет.

Анда KRAN сөзү 5197 санына туура келет.

ЖООП: 5197.

Оюн №2: Сүрөттөрдү сөздөргө ылайык бириктириңиз

№3 оюн: Кызыктуу табышмактар

Үчүнчү категория - бул сабактар ​​башталгандан кийин 3-4 күнгө өтүүнү сунуштайм. Алардын максаты баланы предметтердин ортосундагы байланышты табууга үйрөтүү, аны предметтердин маанилүү жана маанилүү эмес белгилери менен тааныштыруу.

1-тапшырма: бири-бирине аз байланышы бар эки сөз берилет. 10 мүнөттүн ичинде бул нерселердин мүмкүн болушунча көп жалпы өзгөчөлүктөрүн жазуу керек.

ТАМАК, КАЙЫК.

БОР, УН

2-тапшырма:
Эмне болот? Апам жумушка кечигип калса эмне болот? (свет жок болсо, кыш)

Жагдайдан жыйынтык чыгара билүү, себеп-натыйжа байланыштарын өнүктүрөт.

Бул оюндар абдан жөнөкөй жана сиз аларды бардык жерде, жолдо да, транспортто да ойной аласыз, бул окуу катары кабыл алынбайт, бул жөн гана бала менен баарлашуу. Окугула жана ойногула, оңой жана үзгүлтүксүз, табышмактарга оюн сыяктуу мамиле кылгыла - жана 2 жумадан кийин, натыйжасын көрөсүз!

Үч маселени чечүү менен сиз балаңыздын интеллектинин деңгээлин жана анын окуудагы көрсөткүчтөрүн жогорулатасыз.

Алардын биринчиси – маселени бир бүтүн катары көрүүнү каалабоо, логикалык байланыштарды табуу жана маселенин шартына карап ойлонуу. Бала формуланын астындагы баарын тез алмаштырып, аны менен бүтүрүүгө умтулат.

Баланын логикалык ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүү, ар кандай тапшырманы ага кызыктуу жана "жандуу" кылуу үчүн, балким, сиздердин көбүңүздөр ойногон жөнөкөй оюн бар. Мындай оюн сиздин интеллектиңизди жакшыртат, ой жүгүртүүнү жакшыртат жана концентрацияны машыктырат. Убакыттын өтүшү менен сиз татаалданган логикалык маселелерди чечесиз, окуялардын ортосундагы байланышты табууга үйрөнөсүз жана бир кырдаалдан башка жагдай кандайча келип чыгышын түшүнөсүз.

Сизге таякчалар, карандаштар же ширеңкелер керек болот:

2 ширенкени жылдырып, ит башка жакка карайбы?

Оюн №4: Данетки - логикалык ой жүгүртүүгө үйрөтүүчү оюн

“Данетоктун” максаты – балдарга логикалык суроолорду берүүгө, талдоо жүргүзүүгө, дүйнөдөгү ар кандай объектилерди классификациялоо критерийлерин табууга, башкаларды угууга, кунт коюуга (суроолорду кайталабай) үйрөтүү.


Бул сонун оюндун маңызы – алып баруучу бир сөздү ойлонот, ал эми оюнчулар “ооба” же “жок” деп жооп бере турган суроолорду берип, аны болжолдоого тийиш.

Үлгү суроолор:

Бул анимацияланган объектпи? - Жок

Бул жашоо үчүн керекпи? - Жок

Биз аны күн сайын колдонобузбу? - Жок

Ал үй чарбасында пайдалуубу? - Жок

- Бул көңүл ачуубу? - Ооба

- Аттракционбу? - Жок

Адамдардын үйүндө барбы? - Ооба

- Бул оюнда атаандашсызбы? - Ооба

Оюн канчалык ары барса, баланын суроолору канчалык көп болсо, ошончолук логикалык байланыштарды байкай алат. Сиз бул оюнду мектепке бара жатып ойной аласыз, же баланы мотивациялай аласыз - ага бир нерсе сатып алгыңыз келгенин айтыңыз, сиз эмне болорун болжолдооңуз керек.

Эгер сиз детективдик өнөр менен сизди "сизге" киргениңизди сезсеңиз, тапшырманы татаалдаштырсаңыз болот. Мисалы, сиз суроолордун белгилүү бир санын коюп, эң "так" болгондорго упайларды бере аласыз. Ошентип, сиз бири-бириңиз менен атаандаша аласыз, оюнда болуп көрбөгөндөй толкундануу пайда болот.

Оюндун №5: Логиканы ширеңкелер менен өнүктүрүү

Логиканы өнүктүрүүчү оюндун дагы бир версиясы. Бул маселеде ачкычтын формасы 10 ширенкеден бүктөлгөн. Үч чарчы жасоо үчүн 4 ширенкени жылдырыңыз.

Адегенде бала ширеңкелерди "кол менен" кайра иретке келтире алат, бирок кийинчерээк аны акыл менен жасоого болот.

Жооп.
Милдет абдан жөнөкөй чечилет. Ачкыч туткасынын ошол бөлүгүн түзгөн төрт ширенке 3 чарчы катар тизилгендей ачкычтын валына жылдырылышы керек.

Көптөгөн балдардын көйгөйү – алар апасынын айтканын дароо эле «тартып» алышат. Мисалы, апам бир кыйытма бергиси келип, "балким, бул жерге кошуу керекпи?" дейт. Бала апасы сунуштаган вариантты ойлонуп, туурабы же жокпу дегендин ордуна дароо эле “ооба, ооба!” дейт. жана сунушуна макул.

№6 оюн: Мен ишенем - ишенбейм

Балдар өз алдынча ойлонгусу келбейт. Бул адаттан арылуу үчүн “Мен ишенем – ишенбейм” деген оюнду сунуштайт элем. Ал балада критикалык ой жүгүртүүнү - өз алдынча ой жүгүртүүнү, ар кандай сөздү кабыл албай, аны сындап, өз алдынча пикирди, ой жүгүртүүнү калыптандырат.


Шарттары абдан жөнөкөй – бир сөз айкашын айтасыз, бала анын чынбы же ойдон чыгарылганбы, ошону аныктап, эмне үчүн мындай деп ойлой турганын түшүндүрүшү керек.

Мисалы, мен айтам: "Ширени кашык менен жесе болот".

ООБА, эгерде бул попсиклдер болсо.

эки түшүнүктүү жооп бере турган сөз айкаштарын сунуш кылууга аракет кыл. Балага ар бир сөз айкашынын үстүнөн ой жүгүртүп, эмне үчүн мындай деп ойлой турганын түшүндүрүүгө аракет кылыңыз. Ошентип, бала салыштыруу, ой жүгүртүү жана өз тыянактарына таянып, өз жолу менен чындыктын түбүнө жетүүнү үйрөнөт.

Дал ушул ыкма баа жеткис индивидуалдык тажрыйбаны камсыз кылат жана бала айкын көрүнгөн сөздөрдү укканда жана көргөндө байкоону өрчүтөт. Мисалы: «бардык канаттуулар учат» (баары эмес, учпаган канаттуулар бар: тоок, үндүк, төө куш, пингвин).

Оюн 7: Аналогияларды табыңыз

Жана дагы бир оюн, сиз бара жатып ойной аласыз жана аналогдорду табууга үйрөтүү үчүн жакшы. Сиз жөн гана балага бир сөздү бересиз - мисалы, "вертолет". Андан кийин, кандайдыр бир принциптер боюнча ага эң көп окшоштуктарды табууну сураныңыз - мисалы, учуп жүргөн көпөлөк же трамвай, анткени анын ичинде адамдарды да ташууга болот.

Ооба, азыр жолдо! Ар бир адам билген жана эсинде калган татаалыраак тапшырма: кайыкка 2 эле нерсе батып, эчки жебеши үчүн, дыйканга эчки, капуста жана карышкырды кайык менен аркы өйүзгө ташууга кантип жардам берүү керек капуста, а карышкыр эчкини жебейт... Жете алдыңарбы?

Балаңыз натыйжалуураак жана кызыктуураак үйрөнө алат!

"Шалений Равлик" окуу борбору балдарды жана чоңдорду эс тутум жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча курстарга чакырат! Биздин он алты жылдык тажрыйбасы бар жогорку категориядагы кесипкөй мугалимибиз Елена Калачикова эс тутум жана ой жүгүртүү жөнүндө баарын билет! Елена мээ – денебиздин булчуңу, ал үзгүлтүксүз машыгууну талап кылат деп ырастайт. Үй тапшырмасын ырахат менен жана жаттоосуз аткарууга болоруна ишениңиз!

Эйдетика жана мнемотехника боюнча окуу

Кесипкөй мугалим менен эйдетикалык сабактар ​​аң-сезимди кеңейтет, ой жүгүртүүнү өнүктүрөт, концентрацияны жакшыртат, эң негизгиси эстутумду максималдуу күчөйт! Балдарыңыз материалды «жаттоо» дегенди түбөлүккө унутуп, кубаныч менен үйрөнүшөт. Элестетүүчү ой жүгүртүү ыкмасынын жардамы менен - ​​Эйдетике, балаңыз төмөнкүлөрдү жасай алат:

 • чоң ырды же текстти жатка оңой үйрөнүү;
 • ар кандай маалыматтарды, анын ичинде санариптик көп сандагы жаттоо;
 • концентрациясын жакшыртуу;
 • экзамендерге жана ЗНОго даярдануу;
 • чет тилдерди үйрөнүү.

Эгерде сизди эс тутумду жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча сабактар ​​кызыктырса, Эйдетика жана Мнемоника курсуна жазылыңыз!

Тез окуу боюнча экспресс тренинг

Болгону 3 2 сааттык сессияда укмуштуу ылдам окуу курсу. Бул тренинг Эйдетика жана Мнемотехника курсун аяктагандар жана тез окууну үйрөнүүнү каалагандар үчүн! Балдар жана чоңдор бизге келип, окуу ылдамдыгын эки-үч эсеге көбөйтөт! Тез окуу тренингинде сиз:

 • тез окуунун 4 ыкмасы;
 • концентрациясын жогорулатуу;
 • тексттен негизги нерсени тандап алууга үйрөнүү;
 • окуганыңды оңой эсте.

Eidetic жана Speed ​​​​Reading тренингдери балаңызга мектептеги окуусун жакшыртууга жардам берет! Тез окуу боюнча экспресс курсуна катталып, ылдамдыгыңызды үч эсеге жогорулатыңыз!

Өркүндөтүлгөн деңгээл: Спорттук эс тутум

Күчтүү студенттер үчүн спорттук эс тутум боюнча тренинг! Ар бир адамда күч бар! Эгер сиз чындап жаттаган спортчу болгуңуз келсе же спорттук жаттоо чемпионатына катышкыңыз келсе, Шалений Равлик окуу борбору сизди күйгүзөт! каалагандар үчүн ылайыктуу:

 • комфорт зонасынан чыгуу;
 • мээни толук кандуу насостоо;
 • комфорт зонасынан чыгуу;
 • өз аң-сезимиңизди кеңейтүү;
 • ой жүгүртүүнү өнүктүрүү;
 • жашоодо ийгиликке жетүү.

Укмуштуудай өркүндөтүлгөн курс сиз үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат! Келечегиңизге эң жакшы инвестиция салууга даяр болсоңуз, биздин веб-сайтта тренингге жазылыңыз!

 • Саноону, кошууну жана кемитүүнү үйрөнүү үчүн домино жана троминаларды колдонуңуз.
 • Ассоциацияларды ойноо. Объекттин атын атаңыз жана ага окшошту сунуштаңыз. Бала эмне үчүн аны тандап алганын, кандай окшоштуктарды тапканын сураңыз.

3. Стол оюндары

Сүрөттөр, фигуралар, так эрежелери бар түстүү комплекттер балдарды да, чоңдорду да өзүнө тартат. Шашки, шахмат, деңиз согушу, домино - бул ар дайым актуалдуу жана үй-бүлөлөр үчүн ылайыктуу болгон убакыт сынагынан өткөн классикалык оюндар. Алар жеңүүнү жана жеңилүүнү кооз кабыл алууну, баарлашуудан жана оюн процессинен ырахат алууну үйрөтүшөт.

Мындан тышкары, үстөл оюндарынын чиптерин жана сүрөттөрүн үйрөнүү үчүн колдонсо болот. Бул жерде кээ бир жолдор бар.

 • кагазга табышмактарды жана табышмактарды чечүү, лабиринт аркылуу өтүү.
 • объекттерди түсү, формасы, өлчөмү жана башка белгилери боюнча салыштыруу жана топтоо үчүн оюндарды сунуштоо;
 • ширеңкелер менен табышмактарды чечүү - "башка фигураны алуу үчүн бир ширени алып салуу";
 • сүрөттөрдөн окуяларды түзүү;
 • "Ишенбе - ишенбе" ойно. Сиз фразаны айтасыз, мисалы, "бардык мышыктар кызыл" же "дарбыз - мөмө". Баланын милдети бул айтылган сөздүн чын же жалган экенине жооп берүү. Эгерде жооптор жана чечимдер эки ача болсо же алардын бир нечеси болсо, бул жакшы. Эң негизгиси бала жоопту логикалык жактан негиздей алат.
 • Белгилүү жомоктордун жаңы аягы менен кел.

2. Карап-ал-жаз-сыз

Балдар көбүнчө визуалдык мүнөздө болгондуктан, алар сүрөттөр жана сүрөттөр менен оюндарды жакшы көрүшөт. Карточкаларды, кагаздарды жана калемдерди колдонуу менен сабактар ​​образдуу жана логикалык ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө түрткү берет.

Бул жерде иш-аракеттин бул түрү үчүн кээ бир идеялар бар:

 • Баланы тийүү, форма боюнча нерселерди жана оюнчуктарды болжолдоого чакырыңыз.

4. Дизайн

Балдар табиятынан куруучу жана жаратуучулар. Дизайнер менен болгон оюндар моторикасын, майда моторикасын жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жардам берет. Схемалар боюнча имараттарды түзүү, идеяларды реалдуулукта кайра чыгаруу мейкиндик жана структуралык-логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрөт.

Бала менен жана ушул форматта биргелешкен иш-чараларга убакыт тапса жакшы болмок. Кубдордун жардамы менен сиз абдан кызыктуу тапшырмаларды түзө аласыз.


5. Табышмактар ​​жана табышмактар

Бул балдарыңыз менен ой жүгүртүүнү жана логиканы машыгуунун эң сонун жолу. Пазлдардын эң түшүнүктүү түрү муундан муунга өтүп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген оозеки.

Ошондой эле, мисалы, жазуучу Льюис Кэрроллдун автордук пазл жыйнактарын таба аласыз.

Баланын фантазиясын жана мейкиндикти кабылдоосун күчөтүү үчүн геометриялык фигуралар түрүндөгү пазлдарды колдонуңуз (Кубик Рубик, Танграм, Пентомино).


6. Шахмат маселелери

Шахмат талаасындагы маселелердин жакшы тандоосу баланы шахмат фигуралары, оюндун негизги эрежелери жана координаталык тегиздик менен тааныштырат. Сиз шахмат тактасында тапшырмаларды өз алдынча ойлоп таба аласыз же Интернеттен даяр тапшырмаларды басып чыгара аласыз. Заманбап балдарга интерактивдүү формат көбүрөөк жагат.

Кара падышаны бир кыймыл менен текшерүү:

Мисалы, биздин платформада башталгычтар үчүн жеңилден кыйынга чейин 100дөн ашык шахмат маселеси бар.


7. Логикалык тапшырмалар

Балким, логикалык маселелерди чечүү логиканы жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн эң натыйжалуу жолу болуп саналат. Милдеттери бар китептер жана колдонмолор жолдо жүрүүгө ыңгайлуу. Бирок алардын тез-тез жетишпеген жагы - ырааттуулуктун жоктугу, теориянын так көрсөтүлүшү жана чечүү боюнча комментарийлер.

Логиканы жана ой жүгүртүүнү ар кандай жолдор менен өнүктүрүү жана үйрөтүү мүмкүн жана зарыл. Ата-эненин негизги милдети балага жакшы оюндарды, билим берүүчү сайттарды же баланын туура багытта өнүгүүсүнө түрткү берүүчү иш-чаралардын башка кызыктуу форматтарын таап, сунуштоо болуп саналат. Мисалы, сиз Logiclike.com онлайн платформасында окуй аласыз:

балдардын логикасын өнүктүрүү үчүн кызыктуу тапшырмалар

 

5-12 жаштагы балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү үчүн кызыктуу логика жана математика

Ошондой эле "Формалар, сканерлөө жана чагылдыруу", "Чындык жана жалгандык", "Кыймыл үчүн көйгөйлөр" жана башкалар. Сайтта 3000ден ашык тапшырма, 15+ тематикалык категория, 3 кыйынчылык деңгээли бар.

LogicLike жардам берүү үчүн бул жерде - ырахат алыңыз жана өнүктүрүңүз!

 • Чогуу аңгемелерди, ырларды түзүңүз: бирөө бир сапты баштаса, экинчиси мааниси боюнча уланат
 • "Данеки" ойноңуз: бир нерсе, кубулуш же каарман жөнүндө ойлонуп, баланы "ооба" же "жок" деп гана жооп бере турган суроолорду берип, аны болжолдоого чакырыңыз.
"Мени жек көрүү" мультфильминен кадр

Логикалык ой жүгүртүүсү өнүккөн бала теңтуштарынын арасында өзгөчөлөнөт – ага окуу, мектеп жана күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүү оңой болот. LogicLike билим берүү платформасы мектепке чейинки жана кичүү окуучулар үчүн логиканы окутуунун кызыктуу варианттары жөнүндө сөз кылат.

Үйдө бала менен логиканы жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүү менен алектенүү кызыктуу жана эффективдүү. Ал үчүн мугалим болуунун же кандайдыр бир атайын билимдин болушу шарт эмес. Эксперттер ой жүгүртүүнүн ар кандай түрлөрүн: визуалдык-образдуу жана визуалдык-эффективдүү, абстракттуу-логикалык жана вербалдык-логикалык, мейкиндик, стандарттуу эмес түрлөрүн үйрөтүү үчүн оюндардын түрлөрүн кезектештирүү сунуштайт.

1. Оозеки оюндар

Сөз оюндары баланын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, анын ой-жүгүртүүсүн кеңейтүүгө жана албетте сөз байлыгын арттырууга абдан жөнөкөй жана жеткиликтүү ыкма. Аналогияларды аныктоого, жалпылоого, предметтерди жана кубулуштарды топторго бөлүштүрүүгө жана логикалык байланыштарды түзүүгө үйрөтүүчү оюндарды тандаңыз.

 • Фигураларды же сүрөттөрдү алгоритм боюнча жайгаштырыңыз. Мисалы, алардын ырааттуулугун түзүңүз: өсүү, төмөндөө, түсү, өлчөмү боюнча.

Сүт, нан, айран, сыр, жумуртка…

Бакчада дагы эмне бар: капустабы же жашылчабы?

Ромашка, коңгуроо гүлү, роза - бул ...

Зоопаркта ким көбүрөөк: маймылдарбы же жаныбарларбы?

Мисал: Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби жуманын күндөрү

Ким ырдайт?

Үйлөрдү ким курат?

 • окуялардын ырааттуулугун орнотуу;

Балада бир жип бар эле. Үч жип алуу үчүн жипти канча жолу кесүү керек?

5) Туура үлгү жөнүндө ойлонуп көр.

Кара - …

Поездди ким айдап баратат?

2) Визуалдык-сүрөттүү ой жүгүртүүнүн калыптанышы: бала образдардын жардамы менен ойлоно баштаганда.

Таң, кеч, күндүз, түн...

Белгилей кетсек, баланын психикалык өнүгүүсү белгилүү бир билимди алуудан гана эмес, ошондой эле кабыл алуу, эс тутум, ой жүгүртүү, фантазияны өнүктүрүүдөн турат.

 • объекттерди классификациялоо;

Учакта ким учат?

Катя, Миша, Петя, Ира…

чоң -…

Биз мектепке чейинки баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөбүз. Мектепке даярдоо Жакында мектепке. Фото - фотобанк Lori

ачуу -…

бактылуу -…

Эмнеге созулат: бир жылбы же 12 айбы?

боорукер -…

Гүлгө ким тез жетет – көпөлөкбү же куртпу?

Москва, Новгород, Санкт-Петербург…

Беш жумуртка беш мүнөт кайнатылат. Бир жумуртка канча мүнөт кайнайт?

Эгерде сиздин балаңыз 5 же 6 жашта болсо, анда аны мектепке кантип натыйжалуу даярдоо керектиги жөнүндө ойлонууга убакыт келди. Баланын ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшү бир нече этапта жүрөт.

Шкафта дагы эмне бар: футболкабы же кийимби?

2) кунт коюп уккула! Ойлонуңуз жана суроолорго жооп бериңиз:

Токойдо дагы эмне бар: кайыңбы же дарактарбы?

Серёжа, Андрей, Слава бакчада мөмө терип жатышты. Сережа дагы Андрейди, ал эми Андрей дагы Даңкты чогултту. Баладан ким мөмө-жемиштерди көп, ким аз жыйнады?

Эгерде эже агасынан улуу болсо, анда агасы ………. эжелер.

Күн, чырак, люстра, фонарь.

Дарактын үстүндө канаттуулар бар экен. Алардын 8 гана канаты бар. Даракта канча канаттуу болгон?

Эки дос 2 саат шахмат ойношту. Алардын ар бири канча убакыт шахмат ойногон?

Бул макалада сиз үйрөнүүгө жардам бере турган негизги логикалык көнүгүүлөрдү сунуш кылат:

8) Логикалык тапшырмалар

Петя менен Ваня ар кандай ширелерди – алма менен алчаны ичишти. Петя алча ширесин ичкен эмес. Ваня кандай шире ичти?

Короз, тоос, карга, көпөлөк.

Чемодан, сумка, портфель, блокнот.

Сүрөттөрдү ким тартат?

Адам - ​​колдору. ит - ……

Эгерде дарыя агымдан кенен болсо, анда агым …….. дарыя.

Апамдын мышыгы Барсик, ити Дружок жана кызы Ульяна бар. Апасынын канча баласы бар?

Балдарды мектепте ким окутат?

 • поезд эс тутуму;

Мектепке чейинки куракта балдардын сүйлөө жигердүү калыптанышы жана өнүгөт, сөз байлыгы толукталат, эс тутуму машыгат. Бала тапшырманы аткарып жатып, туура жооп табуу үчүн өз алдынча ой жүгүртүүгө аракет кылганы абдан маанилүү.

Кресло, отургуч, гардероб, телевизор.

тез -…

Ира менен Лена ар кандай түстөгү көйнөктөрдү кийишкен: сары жана кызгылт. Лена кызгылт түстөгү кийим эмес болчу. Иранын көйнөгү кандай түстө болгон?

Эгерде мышык чычкандан чоңураак болсо, анда чычкан ……. мышыктар.

Мектепке чейинки курактагы балдарда негизги иш оюн болуп саналат. Бул жаңы билимди окутуунун оюн ыкмаларын колдонуу менен жүргүзүлүшү керек дегенди билдирет.

акылдуу -…

1) Визуалдык эффективдүү ой жүгүртүүнүн калыптанышы: баланын бардык ой процесстери иш-аракет аркылуу өткөндө.

кең -…

4) кунт коюп уккула! Сүйлөмдөрдү төмөнкү менен толуктаңыз:

Канаттуу канаттуу. Балык - ……

бийик -…

6) Эмне ашыкча болот?

Алма жемиш болуп саналат. Помидор - ……

7) Бул кандай кесиптер?

Дарыяда ким көбүрөөк: алабугабы же балыкпы?

Жээкке ким тезирээк сүзөт - өрдөктөрбү же тоокпу?

3) Сүйлөмдөрдү бүтүрүңүз:

1) Мааниси боюнча карама-каршы сөздөрдү тандаңыз:

Сабактардын узактыгы 15-20 мүнөт. Балага сабактардан терс реакция жаратпоо үчүн, аны ашыкча иштебеңиз! Тескерисинче, сабактарыңызды оюнга айландырууга аракет кылыңыз!

3) Сөздүк-логикалык ой жүгүртүүсүн калыптандыруу: бала өз оюн сөз менен айта алса, ал өз алдынча ой жүгүртүүгө, салыштырууга, жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктөрдү таба баштайт.

Ким поэзия жазат?

Карагайдын уругунан канча козу карын өстүрсө болот?

Ит, мышык, чычкан...

Автобусту ким айдап баратат?

суук -…

жакшы - …

Эртең менен - ​​эртең мененки тамак. Кеч -......

Эгерде стол отургучтан бийик болсо, анда отургуч …….. стол.

Адамдарды ким айыктырат?

Эгер поезд автобуска караганда ылдамыраак жүрсө, анда автобус ……… поезддерди жүрөт.

Жаныбарларды ким үйрөтөт?

A, B, C, D, D бул...

 • буюмдарды салыштыруу;

Эмнеси оор: бир килограмм пахтабы же бир килограмм темирби?

Ким космоско учат?

Тоокканада ким көбүрөөк: тоокторбу же канаттууларбы?

Ким кийим тигет?

Дарактан дарбызды тандоонун эң жакшы жана эң ылдам жолу кайсы?

Күз - жамгыр. Кыш - ……


0 replies on “Өнүгүү үчүн балдар үчүн тапшырмалардын логикасын кантип иштеп чыгуу керек”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *