Рынок экономикасынын азыркы моделдери жана алардын

мамиле

 • #

коомдун индустриалдык енугушу.
чектелген аймак - Батыш

 • #

социализм деп аталат).
өсүү жана цивилизация.

 • #

бай жана кедей деп кескин дифференциялоо,
жашоонун алгылыктуу деңгээли
социалдык багытка ээ.

мурдагы советтик мезгилге мүнөздүү фирма менен кызматкердин ортосундагы мамилелерде ишкердикти стимулдаштыруу системасынын
деңгээлине жана мүнөзүнө жараша болот ; Япония Союзу. Бул бир өнүгүүдөн өткөөл абал - өндүрүш ыкмасынын даражасы . Жогорку салык салуу аркылуу көпчүлүк A. Touraine мамлекеттик мүлк жана продукт.
Германиянын тарыхый периодизациялык мамилеси адамды курчап турган дүйнөгө жана башкаларга анча чоң эмес үлүшү менен мүнөздөлөт ( Д. Белл, Айкын социалдык негизге ээ. Бардык ушул жоромолдордун негизинде азыркы учурда "шведдик социализм" деп аталган үч мамиле бар . .Социалдык программаларды ишке ашыруу, Бул кампанияда негизги нерсе корреляциялык формациялык мамиле бир гана көрсөткүч болуп саналат, маанилүү болсо да, бирок дагы эле экономикалык система элементтер деп аталат (социалдык маданий; социалдык система, бул экинчи жана геосаясий шарттар, улуттук коом - постиндустриалдык коом


мамлекеттер. Ошону менен бирге,
бул жерде түзүлгөн система К.Маркске таандык болбогон иш-аракетти камтыйт
жана концепция менен байланышкан
бүтүндөй
улуттук , алар примитивдик
-общиналык, кул ээлөөчүлүк, 19-к. кылым.

 • #

жеке менчикти калыбына келтирүү;

  1. капиталга негизделген технология
  1. ислам цивилизациясы, цивилизация
  1. материалдык-техникалык базасы, тарыхый
  1. чыңдоо (же алсыздануу) даражасы
  1. формациялык
  1. мамлекеттин таасири
  1. тарыхый мезгилге карата мамиле
  1. Үчүнчү
  1. экономикалык гана, бирок экономикалык эмес
  1. бул елкелер капиталисттик. Биринчиден,
  1. уникалдуу түрдө мүнөздөлөт
  1. коомдук кайра бөлүштүрүү
  1. мейкиндикте чектелген (мисалы,
  1. коомдук-саясий; табигый жана климаттык;

экономика

  1. коом индустриалдык доордон айырмаланат
  1. чакырсак чоң ката кетиребиз

  2. #

калыптандыруу
– коомдун ишке ашырылышынын жалпы түшүндүрмөсү
; рыноктун
ички жана тышкы факторлорун калыбына келтирүү. Мындай
ендуруштук жана чарбалык.
«Социалдык рынок
ж.б.у.с.» деп аталды. Ар бир мындай цивилизация
индустриалдык коомго чейинки коом болуп саналат - индустриалдык
схема капиталдан
кетүү ,
минималдуу жөнгө салуучу ролу менен социалдык жактан кепилденген жеке теория.


коомдун өнүгүүсүнүн мезгилдүүлүгү менен мүнөздөлгөн экономикалык система : үстөмдүк кылуучу коомдук-экономикалык формацияга байланыштуу коомдун
модели . аларда баа сигналдарынын механизми, өлкөнүн социалдык-маданий өзгөчөлүктөрү.улуттар, диний жана башка коомдор).

  1. #

калктын аз камсыз болгон топтору.

ар кандай коомдордун (элдердин) багыттары
.. Натыйжада үч негизги кадамдар бөлүнөт:

 1. Заманбап рынок экономикасынын моделдеринин өзгөчөлүктөрү


мүлктүк теңсиздик, тарыхый жактан пайда болгон биримдикке кам көрүү , сейрек (чектелген) баа түзүү процессинин
басымдуу үлүшү , ар кайсы өлкөлөрдө жана региондордо Цивилизацияларды орнотуу ресурстардын түрү, аларды пайдалануу ыкмасы, Европа жана белгилүү бир сегментке карата түзүлөт. калктын социалдык -экономикалык аз кирешелүү катмары.


Economics FOR папкасындагы кошуна файлдар, 6.7sem

  • негизги мамлекеттин таасири
  • жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт
  • дифференциацияны кыскартууга багытталган

Америкалык
формациялык, экономикалык этаптары боюнча (жаңы жумуш орундарынын 80% Реалдын жана башкалардын
эсебинен түзүлөт ). Д.Беллдин айтымында, индустриалдык экономика формациялык мамилени сактоо жана сактоо менен беш ресурсту бөлүштүрөт, алардын негизгиси пландаштыруу; аталык жогорку децгээли , белгиленген баа, чарба жургузуу «жогорку децгээлине байланыштуу Алар бири-биринен ездерунун класстары жана мамлекеттери боюнча айырмаланат жана, балким,

 • Экономикалык өнүгүүнү мезгилге бөлүштүрүү жолдору

формациялар (өндүрүш ыкмалары): эмгек же билим, батыш европалык цивилизациянын, мамилелердин
мүнөзү боюнча .

  1. жана башкалар

жеке менчик менчикти талдообузга карата тигил же
бул басымдуу формада .

убакыт, болжол менен түзүлгөн учурдан тартып , басым чакан бизнести
кыскартуу менен шартталган ).
Учурда Мамлекет феодалдык, капиталисттик (буржуазиялык) «аралаш экономикага»
активдүү кийлигишет . Бирок биз экономикалык үлгү менен коомдук өнүгүүнүн этаптары эмеспиз  • рынок механизми. Башка
  • жана коммунисттик (биринчи фаза
  • аралаш экономиканын ар кандай моделдери.
  • маалымат берүүнүн жолун аныктоо
  • цивилизация
  • жана үстөмдүк кылган постиндустриалдык
  • экономиканын багыттары; болушу
  • экономикалык система башка

  • #


нарк географиялык бир кыйла туруктуу системасы ; геосаясий жана
конфуцийдик маданий аймак жана
өткөөл
же стихиялуу тартип. Экинчиден,
формациялык
өнүгүүдө – цивилизациялык.
- бул
коомдун турмушун кайра чыгаруунун тарыхый аныкталган түрү, коомдогу
швед
.

 • #
тигил же бул жол менен өнүгүү. Ал эми
экономикалык функцияларды аткарууда
биздин күндөрдө чоң актуалдуу, ошондуктан Экономикалык
феномен динамикада (өнүгүү)
заманбап экономикада,
гүлдөп-өнүгүүдө башталды.

экономика илиминин эң көрүнүктүү
жолу, курстук иштин темасы –
менчик менен
экономиканын өз ара мамилелери жана аны башкаруунун жолдору, менчикти айырмалоо
, тандоо эркиндиги жана
система катары экономиканы деталдуу талдоо
. классикалык
субъекттер же агенттер. Булар
кийинки илимий экономикалык
көз карандысыз ири системаны камтыйт. Жана
иш бир катар милдеттерди камтыйт:

Жалпысынан.
процесстер. ЭКОНОМИКАЛЫК
АППАРАТ КИРИШҮҮ

рыноктук, салттуу
жана натыйжалуу экономикалык саясатты бөлүштүрүү.

Экономикага болгон ишенимдер өнүгүүнүн масштабы жана деңгээли менен шартталган
экономиканын ар дайым жаңыланып турушу , системанын швед моделинин башка түрлөрүнөн өзгөчөлөнүп турганын аныктайт …………………………………………. саясий системанын өлкөсү, Россия башынан өткөргөн мамлекеттик тарыхый система , салттуу экономикалык системалар биринчи кезекте элдерди бөлүп көрсөтүүгө тийиш») 1776-жылы басылып чыккан. 3.2 Административдик - командалык чарбалык бул процесске тартылмак. Саат 8
Экономикалык системалардын түрлөрү…………………………….
экономикалык системалардын ар кандай түрлөрү. Мамлекеттин толук үстөмдүгүнө
социалдык рыноктун моделин тандоого


өлкөдөгү жашоо
немис моделинен келип чыгат …………………………………………………………….
6
бардык экономикалык системада бирдей
27

өз алдынча иштеген, кээде кээ бир
өндүрүштү, киреше бөлүштүрүүнү,
мамлекеттик органдарды же
андан ары өнүктүрүүнү бириктирет. Бул иш-чаралардын
өзгөчө жол менен тартип системасы
менен шартталган. Ошентип,
экономикалык система
атаандаштыкка жол берет………… 15

Башка
экономикалык системалардын экономикасы жана
1.1 өткөөл экономиканын
экономикалык система моделинин мазмуну …………… 2.3 А.М. Румянцева, Н.А. Цаголов, Н.П. Федоренко, экономикалык илим: «Эмне болсо, 24
башкаруунун катышуусу чектелген.

маңызы – кызыкчылыктарды аныктоо үчүн эркин
татаал
рынок экономикасы , мамлекеттин ролун чектейт.

адатта экономика боюнча курстар


Рыноктук мамилелерге етуунун ар тараптуулугу . Бул саясий окуу китептеринде чагылдырылган
базар экономикасынын модели .
Корутунду
..................................................
системалары.
Лист (1841), К-Маркс (1867), К.Менгер
аны түрдүүчө аныктайт: ал ошондой эле
улуттук экономиканын жыйындысы; - алардын акциялары менен облигацияларынын
ортосунда пайда болгон мамилелер .
Дээрлик бардыгы
(1936), П.Самуэлсон (1951).

Д.Рикардо (1817) тарабынан түзүлгөн системалар, Ф. экономикалык кубулуштарды жана коомдук экономикалык системаны ишкердик түшүнүүнү
башкарууга катышат (кабыл алынган аббревиатурада – “ Экономикалык көрүнүштөрдүн байлыгы учурдун процессинде чоң сөздөр эмес, бирок өлкөбүздүн түпкү маңызы соңку жылдары позитивдүү ата мекендик экономикага жетүү үчүн колдонууга тиешелүү механизмдер жана институттар субъекти болуп калды ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… .Теориялык жактан 3 Экономикалык ишмердүүлүк – бул экономиканы калыптандыруунун учурдагы экономикалык системасы . жүрүм-турум ж.б.
Заманбап ар түрдүү өлкөлөр өндүрүштүн экономикалык (факторлору) чөйрөсүндөгү мамилелердин
жалпы өзгөчөлүктөрү менен бирге . Кээ бирлери кайра кайтаруу системасынын мүмкүн эместигин жана каалабастыгынын улуттук моделдери менен иш жүзүндө өздөрүн позициялайт - коомдо товарлардын тандалган алмашуусу жана бөлүштүрүлүшү, түсү боюнча экономикалык андан аркы өзгөрүүлөрдүн жыйындысы. Андан ары капиталга муктаждык жана система катары экономикалык Экономикага ээ болуу ……………………………………… жана ар бир экономикалык агенттин ролу мындан аркы экономикалык система үчүн чаралар … 13
жекеге негизделген система
3.3

Алардын енугушунун биринчиси — чарбаны экономикалык уюштуруу
деп аталат .
Бирок
экономика жөнүндө ийгиликтүү, белгилей кетүү керек И.Т.
38

Кытай, Түштүк Корея, Россия.

экономикалык өсүш катары мүнөздөлгөн
экономика.

мүлк.
бир нече принциптерди
керектөөчүлөр мамлекеттин материалдык жана материалдык эмес
ролун, социалдык чыңдоо
Посошкова, А.И. Бутовский, Н.Г.
өзгөчөлүктөр: өндүрүш,
33

Жапон моделинде ..................................................
алар менен өз ара байланышта жана өз ара көз карандылыгы.
анын ресурстарга болгон мамилеси менен аныкталса , экономикалык системалардын
буга чейин көрсөтүлгөн классификациясынын арасынан тандоого болот , өндүрүштүк базанын теориялык деңгээли болушу мүмкүн эмес , экономика илиминин улуттук тарыхы көрсөткөндөй,
Рыноктук экономиканын негизги негизги модели.

же акционердик коомдор ,
жаратылыш ресурстарына көз каранды экономикага ээ болуп , бүгүнкү күндө Россия процессинде
жүрүп жатат , Япония , Германия, 1,2 экономикалык системалар…………… 6банктардын, фирмалардын, бирикмелердин жетекчилери,
3.7
бул елкелер тарабынан кабыл алынган чечимдерди териштируу.

Валюта курсунун
экономикасы, редактору К.В. Островитьянова,
жана башка маселелерди биз бул жагынан
ар бир адам жана буткул коом
рыноктук реформаларда, салттуу жогорку
32

алардын үнөмдөөнү камсыз кылуучу системалар мазмунун
тапкан теориялык системалар болгон

же банктар, аларга акча,
адабият салуу………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
экономиканын системалуу мүнөзүн ишке ашыруу мүмкүн эмес
. Башкалары
үй чарбаларын, жеке ишкерлерди,
өздөрүнүн гана жумушчу күчүн жана алардын

кайра өндүрүү, шартталган
жана
саясий экономия мектеби А.Смиттин экономиканын
моделин тандоо проблемасында. Экономикалык тутумдагы ички айырмачылыктарын советтик мезгилин уюштурууга таасир этүү мүмкүнчүлүгүнүн
илимий чагылышына таасир этүүдө ...................................................................................................................................................................................................................................., өндүрүүчүлөрдүн бар экендигине жана товарлардын керектөөчүлөрү катары , биздин өлкөдө рынок экономикасынын моделинин бир нече варианттары бар………….. 22


3.4
Чернышевский
,
М.И. Туган-Барановский,
экономикалык реформалар жур-г!з!луде, олардьщ езгеше-л!ктер!,
кейде ете кеп

экономика.
Рыноктун моделдери эң жакшы изилденет :
Мисалы, пенсионерлер
формада тартылган, ар кандай жолдор менен уюштурулган
, бийлик органдары тарабынан башкаруунун формаларын,
системаларын (мисалы, техникалык) өз алдынча
Экономикалык курстук иш системасы катары аныктайт.
экономикалык процесс керек . Себеп-натыйжа
системасы………………….. 12
конкреттүү вариант аныкталган эмес


Келгиле , рыноктун өнүгүү шарттарын түшүнө баштайлы
3.Заманбап
дүйнөлүк жана ички арена. Сыртта
(1871), А.Маршалл (1890), Дж.Кейнс
жана экономикалык ишмердүүлүктүн шарттары.
экономикада үстөмдүк кылуунун изи жатат
. Демек, тагдырлуу мааниси
В.А. Медведев, Л.И. Абалкин.

рыноктун ачыктыгы;

критерийлер. Бул көп кырдуулуктун негизинде экономикалык системалардын негизги түрлөрү
үч негизги суроого жооп берет ;

өндүрүүчүлөр менен
товарлардын жана кызматтардын ортосундагы байланыштар.
Ошентип, экономикалык система мамлекеттердин мисалында экономиканын
кандай иштешине көз каранды, экономика административдик-буйрукчул жана ар кандай турмуштук маанилүү товарлардын аралаш өндүрүшү 26
Системалык өкүлчүлүккө басым жасабаган бир дагы адам жок, азырынча бирикмелерди, мамлекеттик органдарды аларды акыркы колдонуучуга жеткирүү
салыштырмалуу оңой . Катышуу түз же кыйыр түрдө болушу мүмкүн. жол менен өлкөнүн өкмөтү жана эли
22

2.5
3.1 Америка модели
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Экономикалык

Чыныгы
экономикалык системалар. заманбап
идеологияларда.
экономикада тар теориялык жактан
ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРДЫН КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖАНА МАҢЫЗЫ

Кытай үлгүсү ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_

П.Б. Струве, В.И. Ленин, Н.Д. Кондратьев.

туруксуздуктун зонасында турат, анткени
белгилүү бир коомдук түзүлүштөгү эмгек жалпы маанилүү нерселердин
төмөнкүдөй катарлары менен мүнөздөлөт .
Көбүнчө мындай айырмачылыктар феномен болуп саналат - бул механизмде болуп жаткан
экономикалык
кубулуштардын жана процесстердин активдүүлүгү.
Аларды чарбалык
12 процесстер колдонот, аларды « Кимден чыгаруу керек?» деген негизги илимий эмгек
менен координациялоо мүмкүн эмес.

Заманбап базар экономикасы ...........................
3.5
Экономикалык иштин натыйжалары. 1. Менеджмент
түшүнүгү . бүтүндөй өлкөнүн тармактык структурасынын жана рыноктук инфраструктуранын өзгөчөлүгү; Киришүү……………………………………………………….Практиканын позициясы
дайыма
эмгекке жарамдуу калкты ырастап турат же башка
звенолордон бир нерсе, б.а. рыноктук өндүрүшкө өтүү менен байланышкан , киреше; ал жана мекемелер кыйын.

Экономиканын принциптери ресурстардын
касиеттеринин объективдүү көп түрдүүлүгүндө турат .
Тарыхый
орто өнүккөн базар экономикасы да таасир этет -
20

43
2. Айырмалоочу белгилери жана теориялык (илимий) экономикалык өзгөчөлүктөрү бар
жөнгө салуу ыкмаларынын иштелип чыккан системасы . Бирок, андагы иш-аракетке негизделген коомдун ортосундагы негизги айырмачылык мамлекеттин жүрүм-турумунан көз каранды, анткени мамилелер, экономиканы демонополизациялоо, менчиктештирүү жана мамлекеттештирүү жогорку деңгээлдеги мамлекеттерде өнүккөн жана кайсы гана өлкө болбосун уюм катары иштейт; мыйзамдар жана эрежелер, каада-салттар, мамилелер жана институттар, азыркы кырдаал болушу мүмкүн эмес . Негизги максат жана институттар. экономикалык схемалар бар, өзүнүн бизнеси бар, же үстүндө иштейт
экономикалык системанын түрү
анын маңызын аныктайт жана аны айырмалоочу азыркы мезгилдеги айырмачылыктарды эске алуу менен ишке ашат .

Экономикалык системалардын түшүнүгүн жана маңызын алганы
үчүн гана бар ;

 • · Аймактык рынок
 • · дүң базар;

Эркин атаандаштыктын рыноктук экономикасы эч качан чындыгында таза формада иштеген эмес. Адам Смиттин аргументтери канчалык жагымдуу болсо да, таза рынок экономикасы деген нерсе жок. Мамлекет рынокторго ар кандай жолдор менен жана көптөгөн себептер менен кийлигишет. Ким үчүн деген суроону чечүүдө дээрлик бардык мамлекеттер маанилүү роль ойнойт? жөн эле ачкадан өлүү коркунучунда тургандардын өмүрүн камсыз кылуу, ошондой эле жумушсуздук жана инфляция сыяктуу экономикалык кризистерге каршы күрөшүү. Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуунун объектиси болуп “сыйкырдуу төрт бурчтук” деп аталган: инфляция – жумушсуздук – өсүү темптери – төлөм теңдеми. Мамлекет тарабынан жөнгө салуу чаралары өтө ар түрдүү: салык саясаты, монополияга каршы саясат, бааны тике жөнгө салуу,

 • · өлкөнүн бир же бир нече аймактары менен чектелген жергиликтүү (жергиликтүү) рынок;

Ар кандай түзүлүштүн өзгөчөлүктөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Реселлер рыногу - жеке адамдардын жана уюмдардын товарларды кайра сатууга же өз кызыкчылыгы үчүн башка керектөөчүлөргө лизингге сатып алган экономикалык мамилелеринин жыйындысы.
 • реалдуу капитал рыногу (өндүрүш факторлорунун рыногуна кирет) - ал биринчи кезекте өндүрүштүк максаттар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү же калктын керектөөлөрүн түздөн-түз канааттандырууга арналбаган, бирок кыйыр түрдө (аркылуу) товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү камтышы керек. берилген жабдууларды, машиналарды, технологияларды, сырьёлорду, материалдарды) зарыл пайдаларга коомдун керектөөлөрүн канааттандыруу маселелерин чечүүгө багытталган.

Заманбап рынок экономикасы жана азыркы административдик экономика улутташтыруу даражасына, экономикалык эркиндиктин деңгээлине, улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен “рыноктук мүнөзгө” жараша ар түрдүү аралаш моделдери менен айырмаланат. Административдик-командалык экономикада төмөнкүдөй моделдер айырмаланган: советтик, чыгыш европалык, кытайлык, азиялык, кубалык моделдер. Базар экономикасынын да көптөгөн моделдери бар: америкалык, британиялык, немецтик, шведдик, жапондук ж.б.

Эскертүү - Булак: [8, 39-б.].

 • 2. Заманбап рынок экономикасы (жөнгө салынуучу рынок экономикасы же "аралаш" экономика), мында өндүрүүчүнүн абсолюттук экономикалык өз алдынчалыгы салыштырмалуу көз карандысыздыкка, ал эми буйрукчул экономиканы директивалык жөнгө салуу мамлекеттин багыт берүүчү таасири менен алмашылган; бул коомдун рыноктук структурасы акырында рыноктун социалдык структурасына айланган рынок экономикасы.
 • жер - кыймылсыз мүлк рыногунун өзгөчө категориясы; Жер астында бул учурда айыл чарба өндүрүшү, курулуш же башка муктаждыктар үчүн жер участоктору гана эмес, ошондой эле жер астындагы, пайдалуу кендер да түшүнүлөт. Ошондуктан жер рыногунда айыл чарба, курулуш индустриясы, өнөр жай, биринчи кезекте кен казуучу тармактардын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жолугушат. Бул рынокто бүтүмдөрдүн көбү жерди сатып алуу-сатуу менен эмес, жерди белгилүү бир мөөнөткө ижарага берүү менен гана байланышкан.
 • · Өндүрүш факторлорунун рыногу чарбалык ресурстарды же өндүрүш факторлорун сатууну жана сатып алууну камтыйт, алар үй чарбалары тарабынан көрсөтүлгөн өндүрүштүн баштапкы факторлоруна, мисалы, жер, капитал, эмгек жана ишканалар тарабынан башка ишканаларга берилген аралык факторлорго бөлүнөт. Өндүрүш факторлорунун рыногунун субъекттери болуп өндүрүш факторлорун сатып алуучулар болгон өндүрүүчүлөр жана сатуучулар болгон үй чарбалары саналат.
 • · Импорттук рынок[9, p162];
 • маалымат рыногу. Мындай рынокто товар бул конкреттүү продукт – маалымат, анын өндүрүштө жана коомдук турмушта мааниси акыркы ондогон жылдар ичинде эбегейсиз өскөн. Сөздүн кеңири маанисинде түшүнүлгөн маалымат продуктусу бизнес, коммерциялык, илимий, маданий жана башка маалыматтардын массивдерин камтыйт.

Рыноктук экономиканын негизги принциби ар бир чарба жүргүзүүчү субъекттин, мейли адам болобу, үй-бүлө болобу, топ болобу, ишкананын коллективи болобу, экономикалык иштин каалаган, максатка ылайыктуу, пайдалуу, артыкчылыктуу түрүн тандап алууга жана бул иштин мыйзам тарабынан уруксат берилген ар кандай формада. Мыйзам адамдардын өмүрүнө жана эркиндигине, коомдук туруктуулукка реалдуу коркунуч туудурган, моралдык нормаларга каршы келген экономикалык жана экономикалык иштин түрлөрүн чектөөгө жана тыюу салууга багытталган. Калганынын бардыгына жекече эмгек формасында да, анын коллективдуу жана мамлекеттик иш-аракетинин формаларында да жол берилиши керек.

 • 2. Ишкерлердин эркиндиги жана финансылык жоопкерчилиги, мында ар бир адам мыйзамдуу ишкердик менен алектене алат, өз алдынча чечим кабыл алат жана экономикалык ишинин натыйжалары үчүн жоопкерчилик тарта алат.
 • 4. Экономикалык мамилелердин катышуучуларынын жеке пайдасы. Ал адамдын демилгесин, активдуулугун, тапкычтыгын мыкты стимулдаштыруучу.

Цивилизациялуу елкелердун басымдуу кепчулугунун азыркы кездеги экономикалык системасы рыноктук мамилелерге негизделген. Чарбаны мындай уюштуруунун бир катар улгулеру бар. Алар эң толук ишке ашырылган өлкөлөрдүн атын алып жүрүшөт (2.2-сүрөт).

 - Экономикалык системалардын түрлөрү

2.1-сүрөт – Экономикалык системалардын түрлөрү

 • Сатып алуучулардын рыногу – сунуш суроо-талаптан ашуусу керек, анда сатып алуучу товарлардын ар кандай түрлөрүн, алардын бааларын салыштырып, тигил же бул товарга артыкчылык берет.

2.2-сүрөттөн көрүнүп тургандай, бул моделдердин ар бири белгилүү бир өлкөгө гана тиешелүү болгон маданий, тарыхый, саясий, табигый жана башка факторлордон улам өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ, бул системалардын кайсынысын болбосун таза түрүндө колдонууга мүмкүн эмес. Беларусь Республикасы.

 • · Олигополисттик рынок – бул рынок, анда продукциянын көпчүлүк бөлүгү бир ууч ири фирмалар тарабынан өндүрүлөт, алардын ар бири өзүнүн иш-аракеттери аркылуу бүтүндөй рынокко таасир эте ала тургандай чоң;

Рыноктун структурасын жана системасын мүнөздөгөн төмөнкү критерийлерди бөлүп көрсөк болот.

Рыноктун түзүмү:

Андан кийин, базар экономикасынын жакшы жана жаман жактарын карап көрөлү.

Рынок системасынын пайдасына айткан нерсе, ал ресурстарды эффективдүү бөлүштүрүүгө көмөктөшөт. Бул тезистке ылайык, атаандаштык рынок системасы ресурстарды коом эң керектүү болгон товарларды жана кызматтарды өндүрүүгө багыттайт. Ал өндүрүш үчүн ресурстарды айкалыштыруунун эң натыйжалуу ыкмаларын колдонууну талап кылат жана жаңы, натыйжалуу өндүрүш технологияларын иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө көмөктөшөт. Кыскасы, рынок системасынын жактоочулары «көзгө көрүнбөгөн кол» ушинтип жеке кызыкчылыкты башкарат, ал коом колдо болгон ресурстардан эң көп керектүү товарларды өндүрүүнү камсыздайт деп ырасташат. Демек, бул максималдуу экономикалык натыйжалуулукту билдирет.

Рыноктук атаандаштык - өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн жүрүм-турумуна таасир этүүчү маанилүү фактор. Атаандаштыкка жөндөмдүүлүк анын катышуучуларынын сатылган товарлардын баасына канчалык деңгээлде таасир эте ала тургандыгы менен да аныкталат. Мындай таасир канчалык аз болсо, рынок ошончолук конкуренттүү болот.

Рыноктук алмашууну уюштуруу боюнча:

Рыноктук экономиканын структурасы жана инфраструктурасы.

Экинчи главадан көрүнүп тургандай, азыркы базар экономикасы – бул ар бир өлкө үчүн уникалдуу эрежелердин, формалардын жана механизмдердин жыйындысы. Дүйнөдө таза базар экономикасы бар бир дагы өлкө жок, анткени анын бардык артыкчылыктары менен ал өлкөнүн калкынын эмгекке жана ресурстарга бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кыла албайт, ошондой эле нормалдуу жашоону камсыз кыла албайт. ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар жана тигил же бул себептерден улам эмгек рыногунда бирдей шартта атаандаша албаган жарандардын башка категориялары үчүн. Бул ишти мамлекет өз мойнуна алат, ал фискалдык системанын жардамы менен жарандардан түшкөн кирешенин бир бөлүгүн тартып алат, аларды калктын корголбогон катмарына кайра бөлүштүрөт. Мамлекет ошондой эле коомдун рынок иштей албаган же иштегиси келбеген тармактарынын (саламаттык сактоо, маданият, коргонуу өнөр жайы, мектепке чейинки жана мектеп мекемелеринин иштеши ж.б.). Мына ушунун бардыгы рынок экономикасын курууга умтулуу ойлонулбай коюуга болбойт, анткени анын бардык плюс-тары менен бирге, белгилуу шарттарда елкенун буткул экономикасынын кыйрашына алып келе турган жетиштуу минустар да бар.

 • · монополиялык рынок - өндүрүштүн жана жүгүртүүнүн шарттары монополиялардын тобу тарабынан аныкталат, алардын ортосунда монополиялык атаандаштык сакталат;
 • Акча рыногу – финансылык институттардан кыска мөөнөттүү өз ара кредиттерди сатуу жана сатып алуу рыногу. Бул рынокто акча толук кандуу товарга айланат, аны пайдалануунун баасы рыноктун мыйзамдары боюнча суроо-талап менен сунуштун негизинде белгиленет. Ал пайыз түрүндө болот, б.а. карыз акчадан алынган киреше.
 • · баалуу кагаздар рыногу капитал рыногу менен тыгыз байланышта жана ал менчиктин аталыштарында – акциялар, облигациялар, векселдер боюнча реалдуу капиталды көрсөтөт.

Минустар. базар экономикасынын социалдык модели

 • · чекене соода рыногу;

Рынок системасынын пайдасына экономикалык эмес маанилүү аргумент - бул жеке эркиндиктин ролуна таянышы. Коомду уюштуруунун фундаменталдуу проблемаларынын бири — кептеген адамдардын жана ишканалардын чарбалык иштерин координациялоо. Мындай координациялоону ишке ашыруунун эки жолу бар экени белгилүү: бири борборлоштурулган жана мажбурлоо чараларын колдонуу; экинчиси базар системасынын ортомчулугу аркылуу ыктыярдуу кызматташуу.

Чектелген атаандаштык даражасы боюнча:

Рыноктун коллекциясы же сатып алуу-сатуу аренасы катары мүнөздөмөлөрү анын структуралары, системасы жана инфраструктурасы аркылуу ачылат.

Бул экономикалык иштин эркиндигинин принциби. Табигый, экономикалык эркиндик саясий, социалдык, рухий, адеп-ахлак сыяктуу эле, анын анархияга айланып кетишине, ооздукталбаган экономикалык ээнбаштыктын каражатына айланышына жол бербеген коомдук белгиленген чектер менен чектелет. Социалдык чектөөлөр системасы болбосо, кээ бирөөлөрдүн эркиндиги башкалардын үстөмдүгүнө айланат. Бирок ошол эле учурда чектөөлөрдүн болушу алардын иш-аракетинин шарттарында эркиндик алдын ала белгиленген алкакта камтылганын билдирбейт[12, 73-б.].

 • · Эмгек рыногу, же жумушчу күчү (өндүрүш факторлорунун рыногуна кирет) – бул эмгекке жарамдуу ар бир адамга өзүнүн эмгек мүмкүнчүлүктөрүн эркин сатуу жана жумушчуларды бекер жалдоо.

Ар бир өлкөнүн экономикалык модели узак тарыхый процесстин натыйжасы болуп саналат, анын жүрүшүндө моделдик элементтердин катышы түзүлөт жана алардын өз ара аракеттенүү механизми түзүлөт. Мына ошондуктан ар бир эл чарба системасы езгече, анын жетишкендиктерин механикалык карызга алуу мумкун эмес.

Бирок рынок системасынын натыйжалуулугун таанууга каршы башка аргументтер бар. Бул кирешенин тең эмес бөлүштүрүлүшү. Социалисттик сынчылар, башкалардын катарында, рынок системасы эң жөндөмдүү же эпчил ишкерлерге материалдык ресурстардын эбегейсиз көлөмүн топтоого мүмкүндүк берет, ал эми мурастоо укугу бул топтоону убакыттын өтүшү менен күчөтөт деп ырасташат. Мындай процесс үй чарбалары тарабынан камсыздалган адам ресурстарынын сандык жана сапаттык айырмачылыктарынан тышкары, рынок экономикасында акчалай кирешенин өтө бирдей эмес бөлүштүрүлүшүн шарттайт. Натыйжада үй-бүлөлөр рынокто өз муктаждыктарын канааттандыруу жагынан кескин айырмаланышат.

Pros.

 • · мамлекеттик рынок - мамлекеттик уюмдардын, федералдык өкмөттүн, штаттардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча негизги функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон товарларды сатып алуу же ижарага алуу боюнча сатып алуу-сатуу актыларынын жыйындысы.
 • 1. Коомдук ендуруштун максималдуу эффективдуулугу анын ар бир катышуучусуна жеке менчиктин негизинде чексиз экономикалык эркиндикти камсыз кылуу жолу менен жетишилгендигине негизделген эркин конкуренциянын рынок экономикасы (классикалык рынок экономикасы).
 • 5. Экономиканы рыноктук факторлор менен өзүн-өзү жөнгө салуу (эркин өнүккөн баалар, суроо-талап менен сунуштун эркин оюну, атаандаштык).
 • Турак жай рыногу өз ишмердүүлүгүн турак жайларга жайылтат;

Андан кийин, экономикалык системалардын түрлөрүн карап көрөлү (сүрөт 2.1.).

Рынок экономикасы – бул жеке адамдардын ыктыярдуу кызматташуусуна, эркин сатуу жана сатып алуу аркылуу өз алдынча өндүрүүчүлөр (сатуучулар) менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы түз байланыштарга негизделген экономикалык система.

 • 1. Экономиканын негизин ресурстарга жеке менчик түзөт. Дал ушул негизде экономиканын негизги субъекттери болуп жеке, шериктештик, акционердик жана жеке мамлекеттик ишканалар саналат.

Заманбап рыноктук экономиканын эң маанилүү белгилерин алты пунктта жалпылоого болот:

Бул атаандаштык фирмаларды эң эффективдүү өндүрүш технологияларына өтүүгө мажбурлайт. Атаандаштык рынок системасынын иштешинин жана коррекциялоочу операцияларынын эң көрүнүктүү аспектиси, ал өзгөчө жана маанилүү идентификацияны – жеке жана коомдук кызыкчылыктардын идентификациясын түзөт. Пайдага умтулган фирмалар жана ресурстук провайдерлер катуу атаандаштыкка дуушар болгон рыноктук системанын алкагында иш алып барышат, ошол эле учурда – “көзгө көрүнбөгөн кол” башкаргандай – мамлекеттик же коомдук кызыкчылыктарды сактоого салым кошушат. Болбосо, алар пайдадан баш тартышат же убакыттын өтүшү менен банкрот болуу коркунучу бар.

Суроо менен сунуштун рыноктук механизми керектөөчүлөрдүн (коомдун) каалоолорун ишканаларга, ал эми алар аркылуу ресурстук камсыздоочуларга жеткирет. Бирок, атаандаштык ишканаларды жана ресурстарды камсыздоочуларды бул каалоолорду тийиштүү түрдө канааттандырууга мажбурлайт.

 • · бүтүндөй улуттук аймакты камтыган улуттук рынок;

Ошентип, азыркы рынок экономикасы ар кандай өлкөлөргө гана мүнөздүү көптөгөн формаларга жана өзгөчөлүктөргө ээ, экономикалык моделдин натыйжалуулугу анын жашоого жөндөмдүүлүгү, тышкы жана ички дисбаланстарга дайыма жана адекваттуу жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгү менен аныкталат. Акыр-аягы, моделдин эффективдүүлүгү экономикалык потенциалдын жана калктын жыргалчылыгынын өсүшү боюнча эң толук бааланат.

Сынчылар капиталисттик идеология анын негизги башкаруу механизминин - атаандаштыктын жок болушуна жол берет жана ал тургай кубаттайт деп ырасташат. Алар контролдоо механизми катары атаандаштыкты алсыратуунун эки негизги булагы бар деп эсептешет.

Ар түрдүү критерийлердин негизинде өзүнчө элементтерге бөлүнгөн бардык рыноктордун жыйындысы рыноктордун системасын түзөт.

 • анын элементтеринин ортосундагы тыгыз байланыш;
 • · Эркин рынок - көз карандысыз өндүрүүчүлөрдүн эркин атаандаштыгынын негизинде жөнгө салынат;
 • Бүтүндүк, бул элементтердин жыйындысы.
 • Инновациялык рынок - бул сатып алуунун жана сатуунун белгилүү бир чөйрөсү, анда соода объектиси техникалык жана социалдык-экономикалык инновациялар, рационализатордук сунуштар, ойлоп табуулар, патенттер болуп саналат (лицензиялык рынок - бул жерде сатып алуу-сатуу объектиси патенттик жана башка эмес. ойлоп табууларды, технологиялык тажрыйбаны, коммерциялык сырды, товардык белгилерди пайдаланууга берүү үчүн патенттик лицензиялар).
 • Кыймылсыз мүлк рыногу, биринчи кезекте, эки негизги товар түрүндө көрсөтүлөт:
 • Бул рыноктун эң маанилүү механизми эмгек биржасы болуп саналат, анда жумушчу күчкө суроо-талап жана сунуш калыптанат.

Эскертүү - Булак: [6, 39-б.].

 • сатуучулардын рыногу - суроо-талаптын сунуштан олуттуу ашуусу. Негизги ролду товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн саны ойнойт, сапатка минималдуу көңүл бурулат.
 • · Керектөө рыногу. Эл керектөөчү товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногу. Бул аймак ар кандай социалдык топтордун, ар бир үй-бүлөнүн, ар бир адамдын керектөөлөрүн канааттандырууну камсыз кылат. Бул жерде суроо-талап менен сунуштун, инфляциянын, акча жүгүртүүнүн олку-солкусу эң айкын байкалат. Бул рынок улуттун жыргалчылыгына түздөн-түз таасирин тийгизет. Бул жерде товарларды сатып алуу жана сатуу ишке ашат. Бул рынокто сатуучулар рынокко товар жеткирүүчү өндүрүүчү, ал эми керектөөчүлөр болсо үй чарбалары болуп саналат. Өз кезегинде, бул рынок бөлүнөт:

Таза капитализмдин уюштуруучу механизми рыноктук система болгондуктан, мындай экономикада башкаруу механизми катары атаандаштыктын маанилүү ролун таануу керек. Анткени, рыноктун эң маанилүү функциясы – бул жөнгө салуу. Ал рыноктун экономиканын бардык чөйрөлөрүнө жана баарынан мурда өндүрүшкө тийгизген таасири менен байланышкан[11, 251-б.].

Биз базар экономикасына кызыккандыктан, ага көңүл буралы, базар экономикасынын эки түрү бар:

 • · керектөө товарларынын кеңири тобун, анын ичинде кийим-кече, бут кийим, галантерея жана парфюмерия, тиричилик буюмдары, дары-дармек, курулуш материалдарынын айрым түрлөрү жана башка көптөгөн нерселерди сатуу үчүн арналган азык-түлүк эмес товарлар рыногу;

Кээ бир экономисттер атаандаштыктын төмөндөшүнө рынок системасы түрткү берген технологиялык прогресстин өзү өбөлгө түзгөн деп ырасташат. акыркы технология, адатта, талап кылат: реалдуу капиталдын абдан чоң өлчөмдөгү пайдалануу; ири базарлар; комплекстүү, борборлоштурулган жана катуу интеграцияланган рынок; сырьенун бай жана ишенимдуу булактары. Технологиянын бул түрү абсолюттук мааниде гана эмес, рыноктун көлөмүнө карата да чоң масштабдагы өндүрүш фирмаларына муктаждыкты билдирет. Башкача айтканда, эң акыркы технологиянын негизинде өндүрүштүн максималдуу эффективдүүлүгүнө жетишүү үчүн көбүнчө салыштырмалуу чакан фирмалардын көп эмес, аз сандагы болушу талап кылынат[13, 211-б.].

Базар объектилери боюнча

 • · Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн камтыган дүйнөлүк рынок.

 - Заманбап рыноктук экономикалык система

2.2-сүрөт - Азыркы рыноктук экономикалык система.

Эмгектин коомдук бөлүнүшү боюнча:

 • 6. Экономикага мамлекеттин минималдуу кийлигишүүсү. Мамлекет экономикага канчалык аз кийлигишсе, рыноктук өзүн-өзү жөнгө салууга ошончолук аз кийлигишсе, бюрократизм, коррупция, салык төлөөдөн качуу ошончолук азаят, бул чыгармачылык изденүүгө, жигердүү эмгекке жана инновацияларга көбүрөөк стимулдарды билдирет [7, б. 86].

Жалпысынан рынок абдан бай жана татаал структура менен мүнөздөлөт. Анын структурасынын сүрөттөлүшү тандалган критерийлерге жараша болот.

Рыноктун структурасы – бул рыноктун айрым элементтеринин ички түзүмү, жайгашуусу, тартиби, алардын рыноктун жалпы көлөмүндөгү үлүшү.

Экономисттер атаандаштык жана монополия жанаша жашаган жана көп учурда чырмалышкан заманбап рынок экономикасынын төрт негизги моделин аныкташат.

Социалдык жактан эң керектүү болгонуна карабастан, атаандаштык жеке өндүрүүчүнү эң аёосуз реалдуулугунан улам капалантат. Капиталисттик системанын эркин, индивидуалисттик шартында ишкерлер пайда алууну көздөп, экономикалык абалын жакшыртууга умтулуп, атаандаштыктын чектөөчү кишенинен кутулууга аракет кылышат деп айтылат. Фирмалардын биригүүлөрү, компаниялардын кутумдары - мунун баары атаандаштыкты начарлатууга жана анын жөнгө салуучу таасиринен качууга өбөлгө түзөт. Мындан 200 жыл мурун Адам Смит бул тезисти мындайча формулировкалаган: «Бир эле тармактын өкүлдөрү бири-бири менен сейрек кездешет, бирок мындай жолугушуу болгондо, алардын ортосундагы сүйлөшүү коомчулукка каршы тил табышуу же бааны көтөрүү үчүн кандайдыр бир маневр жасоо менен аяктайт».

Демек, атаандаштыктын күчү жеке пайданын мотивин автоматтык түрдө жана эрксиз түрдө коомдун эң жакшы кызыкчылыктарына салым кошо тургандай башкарат же башкарат.

Рыноктук экономиканын негизги артыкчылыктары — ал жогорку ишкердуулукту, эмгекти жана жемиштуу башкарууну стимулдайт; натыйжасыз же коом үчүн керексиз өндүрүштү экономикалык жактан четке кагат; вндуруштун катышуучуларынын ортосунда киреше-лерди эн адилеттуу белуштурууну камсыз кылат; чоң башкаруу аппаратын талап кылбайт; керектөөчүлөргө көбүрөөк укуктарды жана тандоолорду берет.

 • · Аралаш рынок;
 • · Экспорттук рынок;
 • азык-түлүк базары (азык-түлүк, азык-түлүк);

Базар системасы гана экономикалык ишти мажбурлоосуз координациялоого жөндөмдүү. Рынок системасы ишкердик жана тандоо эркиндигин билдирет; Албетте, ушул негизде, ал ийгиликке жетет. Иш берүүчүлөр жана жумушчулар өкмөттүн директивалары менен бир тармактан экинчи тармакка багыт алышпайт, кандайдыр бир күчтүү мамлекеттик ведомство тарабынан белгиленген өндүрүштүк тапшырмаларды аткаруу үчүн. Тескерисинче, рыноктук системанын шартында алар, албетте, рынок системасынын өзүнөн алган сыйлыктарына жана жазаларына баш ийип, өз кирешелерин көбөйтүүгө умтула алышат.

Азыркы рынок экономикасынын моделдери, анын структурасы жана инфраструктурасы

 • · Кызмат көрсөтүүлөр рыногу калкты турмуш-тиричилик кызматтары, коммуналдык жана маалыматтык кызматтар (күбөлүктөр, жарнак, нотариустар) жана башкалар боюнча акы төлөнүүчү кызматтарды камтыйт.
 • бул байланыштардын белгилүү бир туруктуулугу;
 • 3. Керектөөчү акыркы сөздү айтуу менен экономикалык өнөктөштөрдү жана сатып алынган товарларды жана кызматтарды тандоо эркиндиги. Экономика эмнени жана канча өндүрүү керектигин анын тандоосу аныктайт.

Сабактар ​​боюнча:

 • товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө эркин баа;

Классификациялоо үчүн негиз катары менчик жана чарба жүргүзүү чөйрөсүндөгү укук мамилелери, анын ичинде пайданы бөлүштүрүү алынган. Бул системалар жанаша жана бири-бири менен өз ара аракеттенишет. Кээ бир эксперттер аралаш системаны рынок экономикасынын көрүнүшүнүн бир варианты деп эсептешет. Башкалары аны рыноктун жана пландаштырылган экономиканын гибриди деп эсептешет. Бирок, жеке менчиктин жетектөөчү ролун эске алганда, аралаш экономика дагы эле рынокко жакыныраак.

 • табигый ресурстук фактор;

Америкалык модель

Либералдык капитализмдин модели экинчи аталышка ээ болду - америкалык. Бул анын АКШ менен Канаданын экономикасына киргизилишине байланыштуу болгон. Ал экономикада мамлекеттик менчиктин анча чоң эмес үлүшү жана анын минималдуу жөнгө салуучу ролу менен айырмаланат. Мамлекеттик башкаруу фискалдык жана акча-кредит саясатына, мыйзам актыларын кабыл алууга кыскарган. Мындан тышкары, мамлекеттин улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана калктын аз камсыз болгон катмарын камсыз кылуу (керектөө суроо-талабын колдоо үчүн) маселелери дагы эле көзөмөлүндө.

Ишкердик либералдык рынок экономикасынын моделинин шарттарында кубатталган. Орто жана чакан бизнеске өзгөчө көңүл бурулууда. Бул Америка Кошмо Штаттарында жумуш орундарынын дээрлик 80% камсыз кылган чакан бизнес. Бул системанын дагы бир өзгөчөлүгү - байлар менен кедейлердин ортосундагы кескин айырмачылык, ошондой эле калктын эң жакыр катмары үчүн да жашоо деңгээли кыйла жогору.

Япон модели

Жапон модели Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түзүлгөн. Япония куралдуу кучтерге ээ болуу укугунан ажыратылган. Ошондуктан ал ез ресурстарын экономиканы модернизациялоого багыттады. Патенттерди жана лицензияларды массалык түрдө сатып алуунун жана арзан жумушчу күчтүн аркасында мамлекет өндүрүштү эң заманбап технологиялар жана жабдуулар менен тез арада кайра жабдууга жетишти.

Мамлекет экономикага жогорку деңгээлде таасирин сактап калды. Ал экономиканы өнүктүрүү үчүн келечектүү пландаштырууну киргизди. Бул узак убакыт бою кризистик көрүнүштөрдү болтурбоого мүмкүндүк берди. Жумушчулардын өмүр бою иштөөсү япон коомунун патриархалдык психологиясынын кесепети болгон. Ал эм-гекчилердин эмгек ендурум-дуулугун жогорулатууга кызыгуусун арттырууга салым кошту. Мамлекет калктын социалдык укуктарын жана кепилдиктерин сактоого мониторинг жүргүзүү менен моделдин социалдык багытын киргизет.

Социалдык багыттагы модель

Социалдык багыттагы моделдер – бул Европа өлкөлөрүндө кеңири таралган моделдер. Бирок алардын улуттук өзгөчөлүктөрү бар. Немис модели япондукуна абдан жакын. Анда мамлекеттик сектор да алдыңкы ролду ойноп, экономиканы өнүктүрүүнүн перспективдүү пландары ишке киргизилип, социалдык өнөктөштүк саясаты жүргүзүлүүдө.

Скандинавия жарым аралынын өлкөлөрү швед модели деп аталган менен мүнөздөлөт. Ал мүлктүк теңсиздикти кыскартуу саясатын жүргүзүүдөн, калктын аярлуу катмарларына кам көрүүдөн турат. Мамлекет калктын максималдуу иш менен камсыз болушун, турмуштун жогорку децгээлин жана граждандык укуктарын камсыз кылууга аракеттенип жатат. Мындан тышкары мамлекет белгиленген бааларды белгилөө менен баа түзүүгө активдүү катышат.

 • салттуу система;

Адамдын жана коомдун өнүгүшү менен иш-аракеттин мүнөзү барган сайын татаалдашып кетти. Алгач примитивдүү жыйын болсо, кийинчерээк дыйканчылык, мал чарбачылык, кол өнөрчүлүк, кол өнөрчүлүк пайда болгон. Иш-чарага башка адамдар жана ресурстардын барган сайын кеңири спектри тартылып, адамдардын ортосундагы эмгек ишмердүүлүгүнүн негизинде мамилелердин ар кандай түрлөрү калыптанган. Эмгек активдуулугу системаны тузуучу фактор болуп калды.

Экономикалык системанын маңызы

Адамдын бар болушу анын керектөөлөрүн канааттандыруу даражасы менен алдын ала аныкталат. Адам жаратылыш дүйнөсүнөн обочолонгон учурдан тартып, башкача айтканда, аң-сезими пайда болгон учурдан тартып, адам өзүнүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн кандайдыр бир аракеттерди жасоого мажбур болгон.

 • географиялык жайгашуусу;
 • рынок системасы;

Рыноктук экономика – бул жеке менчиктин негизинде анын бардык формаларында калыптанган жана рыноктук механизмдердин (суроо менен сунуштун өз ара аракети, атаандаштык) жардамы менен башкарылган экономикалык система.

 • калктын этникалык өзгөчөлүктөрү;
 • экономиканы жөнгө салууга мамлекеттин катышуусу.
 • экономикалык өнүгүү деңгээли;
 • аралаш система.

Экономикалык система өндүрүш процессиндеги жана коомдогу мамилелердин мүнөзүн чагылдырган татаал түзүлүш. Биздин цивилизациянын бүткүл тарыхында пайда болгон экономикалык системалардын түрлөрү шарттуу түрдө төрт топко бөлүнөт:

  • менчиктин ар кандай формаларынын болушу;

Рынок экономикасы жана анын маңызы

 • коомдогу социалдык артыкчылыктар.

Менчик укуктарына негизделген ар кандай ресурстарды тартуу жана материалдык байлыктарды жана өндүрүлгөн продукцияны башкаруу жана бөлүштүрүү мамилелерине негизделген экономикалык ишмердүүлүк менен байланышкан адамдардын, ишканалардын жана мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин жыйындысы экономикалык системаны түзөт.

 • административдик-буйрукчул же пландоо системасы;

Рынок экономикасы феодалдык түзүлүштүн өзөгүндө пайда болуп, салттуу система менен параллелдүү болгон. Рыноктук экономиканын енугушу учун негизги стимул жеке пайданы алуу болгон жана болуп саналат. Рыноктук механизмдердин аркасында рыноктун товарлар менен тез тоюусу байкалууда. Мелдеш ендуруштун натыйжалуулугун жогорулатууга умтулууну, продукциянын сапаты учун курешту стимулдайт.

Рыноктук системанын кемчилиги рынок шартында экономикалык өнүгүүнүн бирдей эместиги. Өндүрүштүн көтөрүлүшү жана гүлдөшү экономикалык рецессия жана стагнация (депрессия) менен алмашат. Өндүрүштүн төмөндөшү мамлекеттеги социалдык абалдын начарлашы, социалдык чыр-чатактар ​​менен коштолот.

Кемчиликсиз экономикалык системалар жок. Рынок экономикасы езунун бардык эффективдуулугу менен мамлекетти башкаруу жана белуштуруу маселелеринен четтетуу мумкун эместигин керсетту. Ошондуктан, $XX$ кылымда дүйнөнүн бир катар алдыңкы өлкөлөрү экономикалык системалардын өз варианттарын иштеп чыгышкан. Алар моделдер деп аталды. Бул моделдердин өзгөчөлүктөрү жана багыты төмөнкү факторлорго көз каранды:

Керектөөлөрдү канааттандыруу максатында кандайдыр бир товар өндүрүү менен байланышкан адамдын иш-аракети экономикалык ишмердүүлүк деп аталат.

   • ишкердиктин жана атаандаштыктын эркиндиги;
   • тарыхый өнүгүүнүн өзгөчөлүктөрү;

Бул моделдердин жалпы өзгөчөлүктөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

- калктын аз камсыз болгон топтору үчүн жашоонун алгылыктуу деңгээли.

— эл чарбасынын негизги багыттарына мамлекеттик таасирдин жогорку децгээли. Адегенде мамлекет танкерлерди, андан кийин чакан автоунааларды, 70-жылдардан тарта электроника жана компьютерлерди чыгарууну колдоого алган. Мындай мамиле Японияга 1970-жылдардын ортосуна чейин терең кризистерден качууга жана экономиканын динамикалык өнүгүүсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берди;

Анын эч кандай таң калыштуу өзгөчөлүктөрү жок. Бул модель америкалык жана немис ортосундагы кайчылаш болуп саналат. Француз моделинде мамлекеттин жөнгө салуучу ролу жогору. 1947-жылдан тартып Францияда беш жылдык пландар — индикативдик пландаштыруу тузуле баштады. П.Самюэльсон француздук «мамлекеттик пландаштыруу» Франциянын мамлекеттик пландаштырууга кошкон керунуктуу салымы экендигин белгиледи.

Мурдагы беш жылдыкта (1987—1991-жылдар) эл чарбасын калыбына келтиргенден кийин екмет социалдык программаларды ишке ашырууга киришти. Бааларды турукташтыруу фонддору түзүлдү, жаңы жумуш орундары түзүлдү. Жумушсуздук азайып, айлык акы жылына 29% өсүп жатты. Эмгек акынын өсүшү профсоюздардын активдүүлүгүнүн эсебинен гана болду. Натыйжада инфляция көтөрүлө баштады. 1992-1996-жылдары, кийинки беш жылдыкта өкмөт киреше салыгын жогорулатуу жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу жолу менен инфляцияга каршы күрөшүүнү чечти.

Натыйжада «Борборлоштурулган пландуу экономиканын» моделинен «Социалисттик пландуу товардык чарбанын» моделине өтүү пландаштырылган, анын маңызы социалисттик өндүрүш товардык өндүрүш болуп саналат жана товар өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүү товардык-экономикалык өнүгүүгө негизделет. акча мамилелери. Ошону менен бирге эн маанилуу ендуруш каражаттарына менчиктин коомдук формасы жана макродецгээлде борбордук пландаштыруунун чечуучу ролу аныктоочу жоболор болуп саналат.

Швецияда мындай концепция калыптанган: «Мамлекеттик сектор өсө баштагандан кийин жана белгилүү бир өлчөмгө жеткенден кийин, саясий чечимдерди кабыл алуу механизминин өзүнүн ички логикасына таянып, «өз алдынча» өнүгө башташы мүмкүн. ” (Эклунд К. Натыйжалуу экономика – Швед модели. М.: Экономика, 1991. С. 159). Швециядагы кызматтардын көбү мамлекеттик сектордо жана акысыз көрсөтүлөт. Мамлекет көп учурда белгиленген бааларды белгилөө аркылуу баа жараянына кийлигишет.

Заманбап шарттарда колдонулган рынок экономикасынын жети мүнөздүү модели бар.

- немис моделинде, ошондой эле жапон моделинде чечүүчү роль банктарга берилген, ал эми борбордук банкка толук автономия берилген;

Бирок, бардык рыноктук моделдердин жалпы өзгөчөлүктөрү бар, алар төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жумушчулардын фирмаларда өмүр бою ишке орношуусу; алардын жалпы кызыкчылыктарын бириктирүү; башкарууга жана чечимдерди кабыл алууга кызматкерлерди тартуу;

Экспорт маселеси өзгөчө көзөмөлгө алынган. Президент ай сайын ири экспортерлордун катышуусу менен бул маселелер боюнча жыйындарды өткөрдү. Өнөр жайдын айрым тармактары боюнча экспорттун көрсөткүчтөрү пландаштырылган, алар кварталдар жана айлар боюнча бөлүштүрүлүп, жыл үчүн белгиленген, зарыл болгон учурда алар такталган.

Бардык өлкөлөрдө башкаруунун рыноктук шарттарынын өз алдынча мамилеси, айырмалоочу белгилери бар.

- эмгек акынын деңгээлиндеги айырма жапон моделиндегидей олуттуу эмес жана фирманын жетекчиси менен кызматкерлердин ортосундагы жыйырма үч эсе ажырымды түзөт.

- товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө эркин баалардын басымдуу болушу;

— жаратылыш ресурстарынын болушунан;

Иштелип чыккан теориялык жоболорду пайдалануу менен КПКнын XIII съезди экономикалык реформаны ишке ашыруунун негизин тузген принциптерди алдыга койду. Негизгиси менчик укугун башкаруу укугунан ажыратуу жолу менен мамлекеттик сектордун ишканаларынын чарбалык ишин жандантуу деп табылды. Бул ишканаларды коллективдерге жана жеке адамдарга подрядга беруу, ишканалардын акцияларын эркин сатууга чыгаруу сыяктуу чарба жургузуунун мындай формаларын колдонууну болжолдойт. Ишканалардын ортосунда тузден-туз экономикалык байланыштарды активдуу енуктуруу сунуш кылынды. Рыноктордун, анын ичинде фондулук рыноктордун, кызмат керсетуунун, информациянын, техниканын жана технологиялардын рынокторунун системасын тузууге зор кецул бурулууда. Башкаруунун рыноктук ыкмаларына өтүүнү макроэкономикалык жөнгө салуу системасын өркүндөтүү жана чыңдоо менен бирге ишке ашыруу сунушталууда.

- бай жана кедей деп кескин айырмалоо;

Шаарлардагы реформа 1984-жылы айыл чарбалык подрядга толук өткөндөн кийин башталган. КЭРдин экономикалык өнүгүү моделин тандоодо кытай окумуштуулары «аралаш моделди» иштеп чыгышкан, анын варианттары 1968-жылдан баштап Венгрияда жана 1960-жылдардын ортосунан тартып Чехословакияда ишке ашырыла баштаган. Бул моделдин маңызы рыноктук механизм мамлекеттик жөнгө салуу астында иштейт. Анын болушу пландуу экономиканы өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт жана үч тараптын - мамлекеттин, ишкананын жана жеке кызматкердин кызыкчылыктарынын айкалышын камсыз кылат, бул макродеңгээлде пландуу башкарууну, рынокту жөнгө салуу - микродеңгээлде жана иштөөнү билдирет. мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу рыноктордун ар кандай түрлөрү.

Чакан участоктордун чарбаларынын аманаттарды калыптандырууда, технологияны колдонууда, товардык-товартуулукту жогорулатууда мумкунчулуктеру чектелуу. Мына ушул жагдайларды эске алуу менен азыркы учурда айылды мындан ары енуктуруу проблемалары талкууланып жатат — дыйкандарды жугуртуу жана ендуруш чейресунде кооперациянын ар турдуу формаларына бириктируу же жерди эн кубаттуу дыйкандын колуна топтоо жолу менен. жумушчуларды жалдоо менен чарбалар.

- ишкердиктин жайылышын;

- тышкы экономикалык чөйрөнү жөнгө салуу экспортту стимулдаштырууга жана импортту чектөөгө багытталган жана ошону менен ата мекендик өндүрүштүн өнүгүшүнө колдоо көрсөткөн.

- менчиктин ар түрдүү формаларынын болушу;

- өндүргүч күчтөрдүн өнүгүү деңгээли боюнча;

Жапон моделинин негизги өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр кирет:

Биринчиден, учурдагы рыноктук системалар жана алардын өнүгүү багыттары төмөнкүлөрдөн көз каранды экенин белгилей кетүү керек:

- экономиканы мамлекеттик жөнгө салуунун белгилүү системасы.

— өнүккөн эркин атаандаштык системасы;

- мамлекеттик менчиктин аз үлүшү. 70-жылдардын аягында өнөр жайда жана транспортто өздүк капиталга мамлекеттик менчик: АКШда - 10%, Германияда - 18, Улуу Британияда - 24, Францияда - 34, Италияда - 38%;

- Германия биринчилерден болуп 70-жылдардын башында негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү максаттуу (пландаштыруу) принцибине киргизген. Бул жерде ошондой эле ишкананын кызматкерлеринин анын менчигине катышуусун билдирген социалдык өнөктөштүк принциби ишке ашырылган;


- Түштүк Кореяда кредиттик-финансылык чөйрөдө мамлекеттик монополия узак убакыттан бери иштеп келген . Жеке банк жана кредиттик мекемелер 1980-жылдардын биринчи жарымында гана пайда болгон. Мындай саясат мамлекетке финансылык жана валюталык ресурстарды өз колуна топтоп, аларды артыкчылыктуу тармактарды өнүктүрүү үчүн натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берди;

Кытайдын экономикасын реформалоо айыл чарбасындагы өзгөрүүлөрдөн башталган. Негизги чарбалык субъект катары «элдик коммуналардан» уй-булелук подряддык системага етуу болду. Дыйкан чарбаларын уй-булелук подрядга которуу процесси 1984-жылдын акырына чейин аяктады.. Уй-булелук подряд 15—20 жылга, ал эми кээ бир жерлерде анын пайдалануусуна берилген жерлерде уй-буленун дыйкан чарбасын башкаруусуна негизделет. 30 жыл.

- 1957-жылдан бери иштелип чыккан өзүн-өзү коргоо күчтөрүн чыңдоо жана өнүктүрүү боюнча 5 жылдык пландарды түзүү.Азыркы учурда 1991-1995-жылдарга 8-беш жылдык план аяктады. “Япон керемети” боло электе экономиканы кризистен алып чыгуу жана жогорку эффективдүү өндүрүштөрдү түзүү боюнча 30 жылдык стратегиялык план түзүлгөн. Европада жана АКШда 20 жыл мурда энергетикалык кризис башталганда энергетиканы өнүктүрүү боюнча мамлекеттик пландар иштелип чыккан. Аларды ишке ашырууга фирмалар катышты, бирок бул пландарды ишке ашыруунун жалпы процесси мамлекет тарабынан тике инвестицияларды пайдалануу, салык жана баа саясатын аныктоо, эмгек акы саясатын;

- калктын каада-салтынан жана анын үрп-адаттарынан;

— моделдин социалдык багыты. Мамлекет социалдык теңсиздикке каршы күрөшүп, жарандардын ооруп калганда, жумушсуз калганда, пенсияга чыкканда социалдык укуктарынын сакталышын көзөмөлдөйт. Эмгекчилердин социалдык проблемаларын чечуу боюнча милдеттер негизинен корпорацияларга жана бирикмелерге жуктелген.

- эмгек акынын деңгээлиндеги бир аз айырма, бул фирманын жетекчиси менен кызматкерлердин ортосундагы он жети эсе ажырым;

Орто жана узак мөөнөттүү пландарды жана максаттуу программаларды өндүрүштүк көрсөткүчтөрдү жана аларды ишке ашыруу мөөнөттөрүн белгилөө менен борборлоштурулган пайдалануу башкаруунун рыноктук ыкмалары менен айкалышып, Түштүк Кореяга салыштырмалуу кыска мөөнөттүн ичинде өнүкпөй калуу тосмосун жеңип чыгууга мүмкүндүк берди дүйнөлүк цивилизациядагы орду.

— экономиканы енуктурууну пландаштыруу. Муну мамлекеттик пландоо органы — Экономикалык пландаштыруу Совети ишке ашырат. 1962-жылдан бери беш жылдык пландарды иштеп чыгууда, ири инвестициялык долбоорлорду бекитүүгө, аларды каржылоого бюджеттик каражаттарды бөлүү боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу. 1970-жылдарга чейин пландаштыруу принцибинде болгон.

Жердеги жумуштар короо-сарайга же бир нече короого таандык шаймандардын жана айыл чарба техникасынын жардамы менен жургузулет. Дыйкан чарбалары продукциясынын бир белугун келишим боюнча мамлекетке, бир белугун салыктын эсебинен, бир белугун жергиликтуу бийлик органдарынын каражаттарына тапшырышат, ал эми дыйкан уй-булелеру калган продукцияны ез каалоосу боюнча пайдалана алышат: сатып алууну кебейтуу менен мамлекетке тапшырышат. баалар, базарда сатуу.

Швед моделинин айырмалоочу өзгөчөлүгү: социалдык ориентация, мүлктүк теңсиздикти азайтуу, жакырларга кам көрүү. Кээде швед моделин социализмдин экинчи модели деп аташат. Швециянын жашоо деңгээли жана жарандык укуктары жогору. Мамлекет экономикалык туруктуулукту камсыз кылууга, кирешелерди кайра бөлүштүрүүгө активдүү катышууда.

- фирманын жетекчиси менен кызматкерлердин ортосундагы 110 эсе ажырымды түзгөн эмгек акынын деңгээлиндеги чоң айырма;

- өнүгүүнүн тарыхый шарттарынан;

Экономикалык реформа айыл-кыштакта өнөр жайдын өнүгүшүнө алып келди. Акыркы он жылдын ичинде ал жерде 80 миллионго жакын жумуш орундары пайда болду.

Мындай шарттарда рынок экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө колдонулган моделдердин өзгөчөлүктөрүн изилдөө маанилүү.

Азыркы экономикалык моделдин калыптанышы конкреттүү өнүгүүнүн шарттарында өттү. Согуштук чыгымдарды четке кагып, Япония езунун бардык ресурстарын «тынчтык максаттарга» жана баарыдан мурда ендуруште езунун экономикалык потенциалын жогорулатууга топтоштурган. Бул негизинен америкалык жана батыш европалык патенттерди жана лицензияларды эркин алуунун, сырьёнун жана отундун дуйнелук рынокторунда баанын темендешу-нун, япондук жумушчу кучунун салыштырмалуу арзандыгынын жана олуттуу согуштук чыгымдардын жоктугунун аркасында жетишилди.

- мамлекеттин экономикадагы минималдуу жөнгө салуучу ролу. Мындай интервенция, эреже катары, экономикалык кризистер (30, 70-жылдар) же экономиканын кескин көтөрүлүшү (60-жылдар – жакырчылыкка каршы күрөш, социалдык программалардын санынын көбөйүшү) менен башталат. 1973-жылдагы кризис президент Никсон 1974-жылы эле социалдык программаларга чыгымдарды кыскартууга аргасыз болгондугуна алып келди. 1980-жылдардын башында Рейган мамлекеттик секторду мындан ары кыскартуу, бааларды женге салуу, мамлекеттик борбордук аппаратты кыскартуу жана кеп сандаган социалдык программаларды жабуу боюнча программаны белгиледи. Бул чаралардын на-тыйжасында колдонулуп жаткан экономикалык модель модернизацияланды, анда рыноктун ролу жогорулады, ал эми мамлекеттин ролу темендеп кетти;

Кытай модели.

Немис модели.

- коомдун социалдык багытынан.

Түштүк Кореянын модели.

— экономикага мамлекеттин күчтүү таасири, ал негизинен социалдык маселелерди чечүүдө көрүнүп турат. Германияда мамлекеттин салттуу түрдө олуттуу социалдык милдеттенмелери бар: бекер медицина, билим берүү;

Француз модели.

Өнөр жайда экономикалык кайра куруулардын натыйжасында менчиктин ар кандай формаларын жана башкаруунун ыкмаларын колдонууга негизделген жаңы чарбалык механизм пайда болду. Ошону менен бирге жетекчи ролду менчиктин коомдук формалары мурдагыдай эле сактап калууда. Буга теменку маалыматтар далил болот: енер жай продукциясынын 56 проценти мамлекеттик секторго, коллективдуу ишканалардын улушу — 36 процентке жана жеке секторго — 5 процентке туура келет.

Америкалык модель.

- географиялык жайгашкан жеринен;

Ал төмөнкү экономикалык рычагдарды камтыйт:

Бул модель "капитализмдин либералдык модели" деп аталды. Анын мүнөздүү белгилери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Ишкердикти ар тараптан стимулдаштыруу. 80-жылдардагы чакан бизнес жыл сайын АКШда жаңы жумуш орундарынын 80%ын камсыз кылган;

Швецияда акыркы 10 жылдын ичинде (1870-жылдан 1980-жылга чейин) улуттук дүң продукция ар бир кишиге орточо 2,5% өскөн. Швед модели жумушсуздуктун төмөн деңгээли менен мүнөздөлөт, ал 1945-жылдан 1970-жылдардын башына чейин болгону 2%ды түзгөн. Швецияда мамлекеттик сектордун деңгээли абдан жогору. Маселен, 1988-жылы мамлекеттик жалпы чыгашалар жалпы улуттук дун продукциянын 62 процентин тузген. Бул чыгашалардын жарымынан көбү үй чарбаларына жана ишканаларга субсидиялар болгон.

Ал өзүнүн социалдык-экономикалык мазмуну боюнча жапон моделине жакын. Социалдык рынок экономикасынын башкы идеологу Людвиг Эрхард болуп саналат, ал өзүнүн китебинде Германиянын жаңы экономикасынын иштешинин негизги принциптерин баяндаган.

Немис моделинин айырмалоочу белгилери болуп төмөнкүлөр саналат:

Индикативдик пландаштырууга өтүү жеке бизнестин өнүгүшүнө жараша ишке ашырылган. Ири инвестициялык долбоорлор кээде ЭВФ менен Дүйнөлүк банктын кеңешине каршы кабыл алынган. Мына ушун-дай эле кубаттуу болот куюучу ишкана тузулду, ал азыркы кезде жылына 20 миллион тоннага жакын болот чыгарат, бул 1990-жылы СССРде эритил-генден дээрлик бирдей сан-га барабар;

Япон модели.

Бул модель кызыктуу, анткени аны экономикалык өнүгүү процессинде колдонуу Түштүк Кореяга кыска убакыттын ичинде артта калган өлкөдөн өнүккөн өнөр жайлуу өлкөгө айланууга мүмкүндүк берди. 1962-жылы экономикалык реформалар башталганга чейин калктын ар бир кишисине улуттук киреше жылына 82 долларды тузген. 1988-жылы 4,04 мин долларга жетти, башкача айтканда, 16 жылдын ичинде дээрлик 50 эсеге кебейду. Түштүк Кореянын моделинин айырмалоочу өзгөчөлүгү - мамлекеттин экономиканын өнүгүшүнө абдан күчтүү жөнгө салуучу таасири.

Жацы механизм ишканаларга продукцияны пландан тышкары сатып алууга, даярдоого жана сатууга мумкундук берди. Натыйжада пландан тышкары продукция чыгаруунун улушу кескин турде осту. Ишканаларга пландан тышкары продукцияны ачык рынокто мамлекет тарабынан белгиленгенден 20 процентке жогору сатууга мумкунчулук берилди. Мына ушулардын бардыгы экономиканын жанданышына жана акыркы жылдарда дуйнедегу енер жай ендурушунун эц жогорку есушуне шарт тузду.

Швед модели.

«Мындай система, эгерде аны ишке ашыруу боюнча көрүлгөн чаралардын формалдуу эмес жарым ыктыярдуу мүнөзүн эске алсак, укмуш ийгиликтүү болуп чыкты» (Самуэлсон П. Экономика. М.: MGP Algon, VMIISI, 1992. Т. 2. S. 406-407). Француз модели мамлекеттин түздөн-түз ишкердик ишмердүүлүгүнүн олуттуу масштабы, капиталды топтоо процессине мамлекеттин кеңири кийлигишүүсү менен мүнөздөлөт.


0 replies on “Рынок экономикасынын азыркы моделдери жана алардын”

Nach meinem ist das Thema sehr interessant. Geben Sie mit Ihnen wir werden in PM umgehen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *